Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości Zakladów Tytoniowych w Lublinie w upadłości likwidacyjnej zaprasza do składania ofert na zakup składników majątkowych

lubelskie, Lublin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Lublin, lubelskie
Cena
26 000 000 zł
Numer ogłoszenia
33910756
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
20-469 Lublin
Ulica
Wrotkowska
Osoba kontaktowa
ZAKŁADY TYTONIOWE W LUBLINIE SA W UPADŁOŚCI LIKIWDACYJNEJ

SzczegółyObwieszczenie
Syndyk masy upadłości Zakładów Tytoniowych w Lublinie SA w upadłości likwidacyjnej zaprasza do składania ofert na zakup następujących składników majątkowych:
? prawa użytkowania wieczystego działek gruntu numer 4/28, 4/29, dla których Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer LU1I/00298501/5 oraz odrębnego prawa własności budynków i budowli na nich posadowionych
? prawa użytkowania wieczystego działki gruntu numer 4/30, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer LU1I/00118920/3 oraz odrębnego prawa własności budynków i budowli na niej posadowionych
? prawa użytkowania wieczystego działki gruntu numer 6/5, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer LU1I/00133501/1 oraz odrębnego prawa własności budynków i budowli na niej posadowionych
? prawa użytkowania wieczystego działki gruntu numer 4/20, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer LU1I/00331924/0 oraz odrębnego prawa własności budynków i budowli na niej posadowionych
za cenę łączną nie niższa niż 26 000 000,00 złotych netto.
Wymagane wadium w kwocie 2 000 000,00 złotych /słowie: dwa miliony złotych/.
Wymienione powyżej składniki na dzień dzisiejszy stanowią całość przez co podlegają sprzedaży łącznie.
Oferty złożone na pojedyncze nieruchomości nie będą brane pod uwagę.
Syndyk sprzedaje wyłącznie składniki mienia wymienione w ogłoszeniu.
Pozostałe składniki masy nie ujęte powyżej nie stanowią przedmiotu sprzedaży. W szczególności sprzedaży nie podlegają środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych, należności oraz ruchomości.
Opis i oszacowanie dostępne wyłącznie w dni robocze w biurze syndyka ul. Bursaki 14 pokój 31, 20-150 Lublin w godzinach od 10-14. Informacji udziela Pan Krzysztof Nastulak tel. 601-511-606.
Syndyk posiada zgodę Rady Wierzycieli ZTL SA na sprzedaż opisanych składników z wolnej ręki. Syndykowi zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, a także prawo wycofania się ze sprzedaży lub odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży bez podania przyczyny jak i odwołania lub unieważnienia postępowania na sprzedaż na każdym etapie bez podania przyczyny. Syndyk zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji z wybranym przez siebie oferentem/oferentami, co do złożonych ofert w celu uzyskania korzystniejszych warunków.
Warunkiem koniecznym do rozpoznania oferty jest uiszczenie wadium na rachunek bankowy masy upadłości w Banku Spółdzielczym Biała Podlaska Oddział w Lublinie numer 17 8025 0007 0710 4965 2000 0010
Ważna oferta powinna zawierać:
? Nazwisko oferenta z adresem /nazwę firmy z adresem siedziby i statusem prawnym/
? Adres do doręczania korespondencji
? Oferowaną cenę, która nie może być niższa niż cena wywoławcza, sposób zapłaty i termin zapłaty
? Dane osób upoważnionych do reprezentowania oferenta wraz z ewentualnymi pełnomocnictwami i dokumentacją wskazującą legitymację wskazanych osób do reprezentowania oferenta/odpis z KRS-u lub innych właściwych rejestrów/
? Dowód wpłaty wadium z określeniem na którą nieruchomość wadium zostało złożone.
? Zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.
? W wypadku, gdy oferentem będzie cudzoziemiec, stosowne promesy lub zezwolenia na nabycie nieruchomości w Polsce o ile są one wymagane po stronie oferenta
? Oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki określone w artykule 157a ust. 1 i2 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze.
? Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu sprzedaży oraz, że przyjmuje go bez zastrzeżeń i nie będzie dochodził w przyszłości żadnych roszczeń z tego tytułu, jak i wyrażenie zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558§1 KC.
Sporządzone w języku polskim pisemne zapieczętowane oferty należy składać do dnia 31 maja 2019r. w KANCELARII NOTARIALNEJ Anny Kutnik w Lublinie ul. Chopina 9/5 w godzinach 10-14 z dopiskiem "oferta na zakup nieruchomości ZTL SA Lublin". Otwarcia ofert dokona syndyk w obecności notariusza. Z otwarcia ofert zostanie sporządzony protokół, który będzie udostępniony oferentom na ich pisemną prośbę. O wyborze oferty oferenci zostaną zawiadomieni listem poleconym. Wybrany oferent zobowiązany zostanie do podjęcia negocjacji i zawarcia umowy przedwstępnej w terminie miesiąca od wezwania, a wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet zadatku.
Syndyk zastrzega sobie, poza opisanymi powyżej przypadkami, prawo do nie rozpatrywania oferty i jej odrzucenia bez prowadzenia dalszych negocjacji w przypadku, gdy cena zaoferowana w ofercie będzie niższa niż cena minimalna określona w niniejszym ogłoszeniu, nie zostanie w całości wpłacone wadium oraz nie będzie zawierała wszystkich dokumentów wymienionych w ogłoszeniu.
33910756
drukuj ogłoszenie