Ogłoszenie

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Górsk

kujawsko-pomorskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, ---, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
2 163 m2
Cena
8 860 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
07-06-2019
Numer ogłoszenia
33911063
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-05-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
Handlowa 7

SzczegółyWójt Gminy Zławieś Wielka

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych:

L.p.Położenie
Nr
działki
Pow.
(ha)
KWCena
z WAT
WadiumPrzeznaczenie
1.
Górsk
445/120,2163TO1T/
00132916/8
8.860 zł886 zł
brak
m.p.z.p
działka
rolna
nieza-
budowana
2.
Górsk
445/130,2163TO1T/
00132917/5
8.860 zł886 złbrak
m.p.z.p
działka
rolna nieza-
budowana
Przetarg odbędzie się 07 czerwca 2019 r. o godz. 10.00 (co półgodziny kolejna działka)
w Urzędzie Gminy Zławieś Wielka ul. Handlowa 7. W przetargu mogą wziąć udział podmioty, które wpłacą wadium w pieniądzu, w formie przelewu na konto Gminy - BS Toruń O/Zławieś Wielka 56 9511 0000 0025 0320 2000 0380 w terminie do dnia 31 maja 2019 r. (włącznie) i przedłożą dowód wpłaty Komisji Przetargowej w dniu zorganizowania przetargu. Wpłacone wadium uprawnia do uczestnictwa wyłącznie w przetargu, którego dotyczy.
Uwaga!
1. Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień uwidocznienia środków na wyciągu bankowym Gminy Zławieś Wielka.
2. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
3. Oznaczenie działki do licytacji, której uczestnik przetargu zamierza przystąpić musi być jednoznacznie i wyraźnie określone na przelewie.
4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Jeżeli zwycięzca przetargu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy Zławieś Wielka może odstąpić od zawarcia umowy. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie niezwłocznie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, unieważnienia lub rozstrzygnięcia przetargu, przelewem na wskazane konto.
5. Wójt Gminy może z ważnych powodów odwołać przetarg.
KONTAKT: Szczegółowych informacji na temat przetargu można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Zławieś Wielka ul. Handlowa 7, pok. 5, Tel. (56) 674 13 47 oraz na
www.bip.zlawies.pl
33911063
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: