Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza V przetrag ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości składającej się z działek położonych w Olkuszu przy ul. Wspólnej

małopolskie, Olkusz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Wspólna, Olkusz, małopolskie
Powierzchnia
15 743 m2
Cena
708 435 zł
Numer ogłoszenia
33913119
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-05-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
Rynek 1
Osoba kontaktowa
Gmina Olkusz

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Rynek 1
ogłasza V przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości składającej się z działek nr : 617/38 ( obręb Pomorzany ) i 741/21 ( obręb Olkusz ) o łącznej
pow. 1,5743 ha, położonej w Olkuszu przy ul. Wspólnej, w granicach Olkuskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, stanowiącej własność Gminy Olkusz, objętej księgami wieczystymi : KR1O/00047850/8, KR1O/00078609/0. W terenie działki te stanowią jeden kompleks gruntów w kształcie wielokąta. Nieruchomość posiada ograniczenia zabudowy związane z przebiegiem sieci : energetycznych zarówno podziemnej linii kablowej jak i naziemnej linii wysokiego napięcia wraz ze strefą oddziaływania Istnieje możliwość skomunikowania nieruchomości z drogą publiczną ul. Wspólną za pośrednictwem działki nr 617/29 użytek " dr" stanowiącej własność Gminy Olkusz. Nieruchomość posiada możliwość dostępu do sieci infrastruktury technicznej : woda, energia , kanalizacja
Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części
dzielnicy północnej i zachodniej dzielnicy przemysłowej Olkusza przedmiotowa nieruchomość
znajduje się w terenie oznaczonym symbolem " B3.P-U " - opisanym jako: " tereny obiektów
produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej". Ponadto nieruchomość
znajduje się w terenie kategorii " B" przydatności do zabudowy, w przypuszczalnym zasięgu
starego kopalnictwa , w granicy starego kopalnictwa rud srebra i ołowiu, w granicy złoża rud
cynku i ołowiu Olkusz, w granicy strefy sanitarnej od cmentarza 150m. Przez działkę nr 741/21 przebiega sieć napowietrzna wysokiego napięcia 110 kV ze strefą oddziaływania i w południowo-wschodniej części podziemna linia eS , co wiąże się z obowiązkiem uzgodnienia zamierzenia inwestycyjnego z administratorem linii napowietrznej.
Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków m. Olkusza, prowadzoną przez Starostę Olkuskiego
działka nr 741/21 o pow. 1,3363 ha stanowi użytki " LsVI", ( las )
Zgodnie z art. 37a ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach ( Dz. U. z 2015r. poz.
2100 z późn. zm. ), Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje
z mocy prawa prawo pierwokupu tego gruntu.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 708.435,00 zł
( słownie: siedemset osiem tysięcy czterysta trzydzieści pięć złotych ). Sprzedaż opodatkowana podatkiem VAT ( 23% ). Postąpienie ceny nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 141.680,00 zł do dnia 11.07.2019r. włącznie na konto Urzędu w Banku Pekao S.A. O/Olkusz nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878.
Przetarg odbędzie się w dniu 16 lipca 2019r. o godz. 11.30
w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu , pok. 101.
Pełny tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu obok pok. 207, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu www.umig.olkusz.plw dziale Nieruchomości , portalu internetowym : www.olkusz.otodom.ploraz www.bipmalopolska.pl/umigolkusz w dziale: Zamówienia publiczne i ogłoszenia, ogłoszenia różne.
Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydz. Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, pok. 204 , telefon (32) 6260237.
33913119
drukuj ogłoszenie