Ogłoszenie

Trzecia licytacja nieruchomości gruntowej rolnej składającej się z działek o łącznej pow. 0,44.00ha położ. w miejsc. Jaromirowice, gm. Gubin.

lubuskie, Jaromirowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Jaromirowice, lubuskie
Cena
92 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
18-06-2019
Numer ogłoszenia
33913975
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
65-454 Zielona góra
Ulica
SIKORSKIEGO 2
Osoba kontaktowa
URZĄD SKARBOWY W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

SzczegółyOBWIESZCZENIE O TRZECIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Na podstawie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018r., poz. 1314 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie Odrzańskim podaje do publicznej wiadomości, że
w dniu 18 czerwca 2019r. o godz. 08:00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Krośnie Odrzańskim przy ulicy Słubickiej 3, odbędzie się
trzecia licytacja
nieruchomości gruntowej, składającej się z działek oznaczonych nr 71/1, 71/2 o łącznej powierzchni 0,44.00ha, położonej w miejscowości Jaromirowice, gm. Gubin dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Gubinie prowadzi księgę wieczystą nr ZG2K/00002212/2
- stanowiącej własność Pana Damiana Nawary.
Suma oszacowania prawa własności nieruchomości wynosi 92.000,00zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych), zaś cena wywoławcza jest równa 65% oszacowanej wartości nieruchomości i wynosi 59.800,00zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych).
Osoba przystępująca do licytacji nieruchomości rolnej winna:
- być rolnikiem indywidualnym - art. 2a ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2018r., poz. 1405 ze zm.) lub
- być podmiotem wskazanym w art. 2a ust. 3 pkt 1 lit. a-g w/w ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z wyjątkiem małżonków, dzieci, rodziców i rodzeństwa Zobowiązanego (art. 111d § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji) lub
- przedstawić zgodę Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wydaną w formie decyzji administracyjnej (art. 2a ust. 4 cytowanej wyżej ustawy).
Osoba niespełniająca żadnego z w/w warunków nie będzie dopuszczona do udziału w licytacji.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.
Do potwierdzenia spełnienia kryteriów rolnika indywidualnego, osoba fizyczna, która chce przystąpić do licytacji w dniu licytacji musi posiadać następujące dokumenty (art. 7 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego):
- oświadczenie prowadzącego gospodarstwo, o osobistym prowadzeniu gospodarstwa poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
- zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć wadium w wysokości 1/10 ceny oszacowania, to jest 9.200,00zł (słownie: dziewięć tysięcy dwieście złotych).
Wadium składa się w gotówce lub w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krośnie Odrzańskim.
Wadium można także wpłacić na rachunek bankowy: NARODOWY BANK POLSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY W ZIELONEJ GÓRZE NR 86 1010 1704 0047 5013 9120 0000 (z chwilą rozpoczęcia licytacji, tj. w dniu 18 czerwca 2019r. godz. 8:00, na rachunku organu egzekucyjnego musi znajdować się wadium).
Zgodnie z zapisem art. 111d § 3 ww. ustawy, w licytacji mogą również uczestniczyć osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem i podpisem urzędowo lub notarialnie potwierdzonym.
W ciągu 14 dni przed dniem licytacji wolno oglądać nieruchomość, zaś w dni robocze od godziny 7.00 do 14.00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Krośnie Odrzańskim przy ulicy Słubickiej 3, w pokoju nr 33, można przeglądać akta postępowania egzekucyjnego (w tym operat szacunkowy), po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr 660 557 428.
33913975
drukuj ogłoszenie