Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Syndyk Masy Upadłości dłużniczki Edyty Barbuszyńskiej ogłasza IV ofertowy pisemny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Karninie

lubuskie, Karnin, gm. deszczno

Najważniejsze informacje

Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Karnin, gm. deszczno, lubuskie
Powierzchnia
1 032 m2
Cena
180 000 zł
Numer ogłoszenia
33915743
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Mieszka I 47/5
Osoba kontaktowa
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO I SYNDYKA SEBASTIAN LEŚ

SzczegółySYNDYK MASY UPADŁOŚCI DŁUŻNICZKI EDYTY BARBUSZYŃSKIEJ
OGŁASZA
IV PISEMNY OFERTOWY PRZETARG
na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,1032 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów jako grunty orne RV, RVI, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni całkowitej 141,40 m2 (powierzchnia netto podłóg + powierzchnia tarasów) położonej w Karninie, gmina Deszczno przy ul. Tęczowej 11, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr GW1G/00084022/6. Szczegółowy opis nieruchomości zawarty w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Tadeusza Karwasza jest dostępny w kancelarii syndyka.
1. Cena wywoławcza: 180.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) netto. Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej może nastąpić za cenę nie niższą od ceny wywoławczej.
2. Miejsce składania ofert pisemnych: Sąd Rejonowy Wydział V Gospodarczy w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52, blok 15, pok. 118 do dnia 24 czerwca 2019 r.
3. Termin wpłaty wadium: do dnia 24 czerwca 2019 r.
4. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w Sądzie Gospodarczym w Gorzowie Wlkp. przy ul. Chopina 52, na posiedzeniu jawnym z udziałem sędziego komisarza i syndyka w dniu 26 czerwca 2019 r., godz. 8:30, sala 119, bud 10.
5. Warunkiem uczestnictwa jest:
a) złożenie w terminie, w zaklejonej kopercie z napisem "Edyta Barbuszyńska sygn. akt GUp 23/16 IV PRZETARG NIE OTWIERAĆ" pisemnej oferty, podpisanej przez osoby uprawnione go reprezentacji oferenta,
b ) udokumentowanie wpłaty wadium w wysokości 10% ceny, tj. kwoty 18.000,00 zł
na konto bankowe syndyka masy upadłości prowadzone przez Bank Zachodni WBK S.A. nr 17 1090 2590 0000 0001 3307 1081 z dopiskiem "WADIUM IV PRZETARG E.BARBUSZYŃSKA"
Pełny tekst regulaminu przetargu (w tym szczegółowe wymogi oferty) dostępny jest w sekretariacie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. V Wydział Gospodarczy ul. Chopina 52 blok 15, pokój 118 oraz w kancelarii syndyka.
6. Budynek mieszkalny posadowiony na nieruchomości nie został zgłoszony do odbioru.
7. Oględziny nieruchomości są możliwe w dni robocze w godzinach od 11.00 do 14.00 w Gorzowie Wlkp. po wcześniejszym umówieniu z syndykiem pod numerem telefonu 691-775-992.
8. Dodatkowych informacji dotyczących przetargu oraz przedmiotu przetargu udziela syndyk masy upadłości - Sebastian Leś pod numerem telefonu 691-775-992.
9. Oferent, który wygrał przetarg jest zobowiązany do zawarcia z syndykiem pisemnej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego i zapłaty ceny sprzedaży brutto ustalonej w wyniku przetargu w terminie wyznaczonym przez syndyka. Zapłata ceny powinna nastąpić nie później, niż w dniu zawarcia umowy. Wydanie nabywcy nieruchomości nastąpi po zawarciu umowy i zapłacie całości ceny - w terminie ustalonym w umowie. Umowa sprzedaży musi zostać zawarta w terminie nie dłuższym niż 45 dni od dnia zatwierdzenia oferty przez Sędziego Komisarza w formie aktu notarialnego (art. 321 ustawy Prawo upadłościowe).
33915743
drukuj ogłoszenie