Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości syndyk Piotra Jarząbka osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza na przedstawionych poniżej warunkach, konkurs ofert na sprzedaż prawa własności zabudowanej działki gruntu położonej przy ul. Stokrotki nr 16A w Łodzi

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Łódź, łódzkie
Powierzchnia
571 m2
Cena
464 000 zł
Numer ogłoszenia
33916135
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
90-513 Łódź
Ulica
A. Struga
Osoba kontaktowa
SYNDYK MASY UPADŁOŚCI PIOTRA JARZĄBKA

SzczegółyOGŁOSZENIE
1. Syndyk masy upadłości syndyk Piotra Jarząbka osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej PESEL 56050506058 ogłasza na przedstawionych poniżej warunkach, konkurs ofert na sprzedaż prawa własności zabudowanej działki gruntu położonej przy ul. Stokrotki nr 16A w Łodzi w obrębie B-24, Gmina Miasto Łódź, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 83/1 o powierzchni 571 m2, "B"- tereny mieszkaniowe, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr LD1M/00007884/3.
Cena wywoławcza wynosi:464.000,00 (słownie: czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące) złotych brutto.
2. Syndyk zaprasza do składania pisemnych ofert w języku polskim w zaklejonej kopercie w terminie do25 czerwca 2019 r. na adres: Syndyk masy upadłości Piotra Jarząbka osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej PESEL 56050506058, ul. A. Struga nr 16, lok.311, 90-513 Łódź, z odpowiednim czytelnym napisem na kopercie: "Konkurs ofert - Nieruchomość". Decyduje data doręczenia oferty na podany adres.
3. Przystępujący do konkursu, pod rygorem odrzucenia jego oferty, powinien wpłacić wadium w terminie określonym w pkt 2 w wysokości stanowiącej 10% (dziesięć procent) ceny wywoławczej na rachunek bankowy masy upadłości nr 48 1020 3352 0000 1102 0246 3263 prowadzony przez Bank PKO BP SA w Warszawie I Oddział w Łodzi.
4. Jawne otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019r.w siedzibie syndyka masy upadłości w Łodzi, ul. A. Struga nr 16, lok. 311, 90-513 Łódź, o godzinie 10.00.
5. Ogłoszenie oraz warunki konkursu ofert mogą być zmienione lub odwołane, bez podania przyczyny. Syndykowi przysługuje prawo uznania bez podawania przyczyny, że konkurs nie został rozstrzygnięty oraz prawo unieważnienia całego konkursu lub jego części bez podawania przyczyn.
6. Szczegółowe warunki konkursu ofert określaregulamin sporządzony przez syndyka w oparciu o postanowienie sędziego-komisarza z dnia 17 października 2018 r., sygn. akt XIV GUp 150/18. Regulamin został wyłożony do wglądu w siedzibie syndyka masy upadłości w Łodzi, 90-513 Łódź, ul. A.Struga nr 16, lok. 311 oraz w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Pomorskiej 37.
7. Nieruchomość można oglądać w terminie do25 czerwca 2019 r. po wcześniejszym
uzgodnieniu z syndykiem (numer telefonu: 604-58-31-31), od którego można również uzyskać dodatkowe informacje o w/w nieruchomości.
33916135
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: