Ogłoszenie

Wójt Gminy w Dobra ogłasza pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Dobra.

zachodniopomorskie, Dobra

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Dobra, zachodniopomorskie
Numer ogłoszenia
33917073
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-05-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
72-003 Dobra
Ulica
Szczecińska 16 A
Osoba kontaktowa
URZĄD GMINY DOBRA

SzczegółyWójt Gminy w Dobra
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Dobra, gm. Dobra oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki
nr 770/3, nr 690/3, nr 690/5.
Przetarg na działki:
1/ nr 770/3 o pow. 0,4717 ha, położona w Dobrej, cena wywoławcza 85 330,00 zł, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą KW SZ2S/00010458/7.
2/ nr 690/3 o pow. 0,2648 ha, położona w Dobrej, cena wywoławcza 50 020,00 zł,
3/ nr 690/5 o pow. 0,0480 ha, położona w Dobrej, cena wywoławcza 9 500,00 zł,
dla których Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą KW SZ2S/00010455/6.
Pierwszy przetarg odbędzie się oddzielnie na każdą nieruchomość .
Wykaz nieruchomości został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dobra, w miejscowości Dobra oraz w Gazecie Wyborczej.
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 675) czynność zwalnia się od podatku VAT.
Dla niezabudowanych działek o nr 770/3, nr 690/3, nr 690/5 obręb Dobra brak jest planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra (Uchwała nr III/48/02 Rady Gminy w Dobrej z dnia 30 grudnia 2002 roku zmieniona uchwałą nr XXXVIII/558/10 Rady Gminy Dobra z dnia 24 czerwca 2010 roku, zmieniona uchwałą nr VII/88/2015 Rady Gminy Dobra z dnia 25 czerwca 2015 roku, zmieniona uchwałą nr XXXVI/485/2018 Rady Gminy Dobra z dnia 18 października 2018 r.) teren objęty przedmiotowymi nieruchomościami kwalifikowany jest jako las o statusie lasów prawnie chronionych bez prawa zabudowy.
Działka 690/3 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp do drogi publicznej (dz. 214/1 ) zostanie zapewniony poprzez ustanowienie służebność przejazdu i przechodu w działkach nr 690/4 i nr 690/5. Ponadto dla działki 690/4 należy ustanowić służebność przejazdu i przechodu przez działkę nr 690/5. Działka nr 770/3 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej stanowiącej działkę nr 725.
Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019 r. o godzinie 12 w sali konferencyjnej Wydziału ds. Komunalnych i Inwestycji ul. Graniczna 24a .
Cena gruntu nabywanego na własność osiągnięta w przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 25 czerwca 2019 r. przelewem na konto Urzędu Gminy Dobra ul. Szczecińska 16a Bank PKO BP 46 1020 4795 0000 9602 0331 9589.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Dobra . Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do
pełnych dziesiątek złotych.
Uczestnicy przetargu obowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej:
- dowód wpłaty wadium ,
- dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo, jeżeli uczestnikiem jest osoba fizyczna,
- aktualny odpis z właściwego rejestru i akt założycielski, jeżeli uczestnikiem jest osoba
prawna. Spółki prawa handlowego winny dodatkowo przedłożyć aktualną listę wsporników .
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet zakupu
działki, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone.
Wadium przepada na rzecz Gminy Dobra w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg
wygrał od zawarcia umowy sprzedaży.
Koszty związane z nabyciem tj. wynagrodzenie notariusza, koszty sądowe ponosi kupujący . Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy
Dobra Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji ul. Graniczna 24a pokój nr 4 tel. 091 424-19-73. Ogłoszenie o drugim przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału ds. Komunalnych i Inwestycji w Dobrej oraz dostępne jest na stronie www.bip.dobraszczecinska.pl
Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.)
Wójt Gminy
Dobra
33917073
drukuj ogłoszenie