Ogłoszenie

KSSE ogłasza przetarg pisemny nieograniczony mającego na celu wyłonienie podmiotu, który nabędzie prawo własności nieruchomości

śląskie, Godowo

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Godowo, śląskie
Powierzchnia
10 143 m2
Cena
6 428 508,5 zł
Numer ogłoszenia
156527
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
27-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Treść ogłoszenia znajduje się na stronie www.ksse.com.pl.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
Spółka Akcyjna w Katowicach
40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 42
tel. (+48 32) 2510-736
jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną
ogłasza zaproszenie do przetargu pisemnego nieograniczonego mającego na celu:

- wyłonienie podmiotu, który nabędzie prawo własności nieruchomości opisanej poniżej

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana położona w Godowie o łącznej powierzchni 1,0143 ha obręb Skrzyszów, karta mapy 9 składająca się z działek gruntowych o numerach ewidencyjnych: 348/23, 350/23, 352/24, 354/24 KW GL1W/00015463/2. Księgi wieczyste prowadzone są przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim, Wydziale V Ksiąg Wieczystych a Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. do nieruchomości służy prawo własności.

W dziale III ksiąg wieczystych zostały: prawo drogi, służebność gruntowa drogi koniecznej oraz służebność gruntowa.
Nieruchomość przeznaczona jest pod realizację inwestycji produkcyjnej.

Cena wywoławcza brutto nieruchomości wraz z 23% podatkiem VAT wynosi 642.508,34 złotych wraz z 23% podatkiem VAT (słownie: sześćset czterdzieści dwa tysiące pięćset osiem złotych 34/100 groszy).

Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 96.376,25 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć złotych 25/100 groszy) na rachunek Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach Nr 09 1910 1048 2501 9911 2936 0001 w Santander Bank Polska S.A. w terminie do dnia 14.06.2019 r.

Przetarg na zbycie nieruchomości odbędzie się w dniu 19.06.2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 42.

Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”, wpłacenie wadium w wyżej podanym terminie oraz złożenie pisemnej oferty wraz z warunkami planowanego na terenie Strefy przedsięwzięcia, w terminie do dnia 19.06.2019 r. do godz. 9.30, w siedzibie organizatora przetargu.

Oferta winna zawierać m.in.:
- imię, nazwisko i adres oferenta (nazwa instytucji oraz siedziba),
- datę sporządzenia oferty,
- oświadczenie, iż oferent zapoznał się z warunkami przetargu, stanem nieruchomości oraz specyfikacją i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
- oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
- koncepcję zagospodarowania nieruchomości,
- dowód odpowiedniego pełnomocnictwa, w przypadku gdy oferent z takiego korzysta.

Dodatkowe warunki przetargu, kryteria oceny oferty pod kątem przedsięwzięcia gospodarczego planowanego na terenie Strefy, szczegółowy opis nieruchomości oraz informacje o dostępnej infrastrukturze zawarto w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”, którą należy nabyć w siedzibie organizatora przetargu w godz. 9.00 – 16.00, od poniedziałku do piątku. Cena specyfikacji wynosi 10.000 zł + VAT (słownie: dziesięć tysięcy złotych + VAT) płatna na rachunek Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach (Santander Bank Polska S.A. 09 1910 1048 2501 9911 2936 0001).
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży. W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium ulega przepadkowi na zasadach określonych w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”.
Zarządzający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

drukuj ogłoszenie