Ogłoszenie

Zarząd Zieleni ogłasza pisemny Konkurs na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na Bulwarze B. Grzymały -Siedleckiego, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
dzierżawa
Adres nieruchomości
Warszawa, mazowieckie
Cena
3 000 zł
Numer ogłoszenia
33918143
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
00-528 Warszawa
Ulica
Hoża 13a
Osoba kontaktowa
ZARZĄD ZIELENI M.ST. WARSZAWY

SzczegółyDyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy
ogłasza
pisemny Konkursu na wydzierżawienie na okres od 22.06.2019 r. do 15.09.2019 r. części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na Bulwarze B. Grzymały - Siedleckiego, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 133/5 (część) z obrębu 5-04-08 o powierzchni do zagospodarowania 1000 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności polegającej na organizowaniu cyklicznych wydarzeń gastronomiczno - edukacyjnych.
Przedmiot Konkursu
Przedmiotem Konkursu są nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone na Bulwarze B. Grzymały - Siedleckiego przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie o powierzchni do zagospodarowania 1000 m2, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 133/5 z obrębu 5-04-08 (część), stanowiąca własność m.st. Warszawy, uregulowana w księdze wieczystej nr WA4M//00235171/0.
Cele i wymagania Organizatora Konkursu zostały przedstawione w Informatorze Konkursowym.
Dzienny czynsz wywoławczy netto 3.000,00 zł (za nieruchomości objęte Konkursem) (słownie: trzy tysiące złotych).
Czynsz będzie powiększony o podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
Oferowany czynsz netto nie może być niższy od czynszu wywoławczego.
Wnoszenie opłat
Opłaty z tytułu czynszu będą dokonywane z góry przelewem na rachunek bankowy Zarządu Zieleni m. st. Warszawy, w terminie do dnia 10-tego każdego miesiąca.
Wadium
Wadium w wysokości 6000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) należy wpłacić na rachunek bankowy Zarządu Zieleni m. st. Warszawy w CITI HANDLOWY Banku Handlowym w Warszawie S.A. o nr: 91 1030 1508 0000 0005 5110 7035 z dopiskiem "Wadium - Pisemny konkurs na wydzierżawienie nieruchomości położonych na Bulwarze B. Grzymały - Siedleckiego- wydarzenie cykliczne gastronomiczno - edukacyjne" w terminie do dnia 10 czerwca 2019 r.
UWAGA! Decyduje data uznania środków na rachunku bankowym.
Wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu Konkursu, jednak nie później niż przed upływem 5 dni roboczych, od ogłoszenia wyników Konkursu.
Wadium wniesione przez uczestnika, który Konkurs wygrał, zalicza się na poczet kaucji tytułem zabezpieczenia terminowego uiszczania czynszu i innych roszczeń wynikających z umowy.
Termin składania ofert
Pisemne oferty należy składać w terminie do 11 czerwca 2019 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Zieleni m. st. Warszawy przy ul. Hożej 13A, pok. 103, I piętro.
Kryteria oceny ofert
Wymagania dotyczące treści i zakresu oferty konkursowej opisane są w Regulaminie Konkursu.
Oferty będą oceniane według następujących kryteriów, którym nadaje się następujące wagi:
? Oferta cenowa 25 pkt.
? Oferta programowa 35 pkt.
? Koncepcja funkcjonalno - przestrzenna i estetyczna 15 pkt.
? Okres działalności (liczba wydarzeń, dni i godziny) 15 pkt.
? Doświadczenie w prowadzeniu wydarzenia 10 pkt.
Termin Konkursu
Część jawna Konkursu zostanie przeprowadzona w dniu 11 czerwca 2019 r. o godz. 11.00
w siedzibie Zarządu Zieleni m. st. Warszawy przy ul. Hożej 13A, pok. 015 w Warszawie.
W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną które:
? terminowo wpłacą wadium,
? złożą oświadczenia, że zapoznali się z treścią Informatora Konkursowego, Regulaminu Konkursowego oraz projektu umowy dzierżawy wraz z załącznikami i przyjmują je bez zastrzeżeń,
? złożą oświadczenie, że nie zalegają z opłatami na rzecz m.st. Warszawy,
? nie zalegają z opłatami na rzecz Urzędu Skarbowego i ZUS,
? złożą prawidłową pisemną ofertę w zamkniętej kopercie zgodną z wymaganiami zawartymi w materiałach konkursowych.
Materiały konkursowe są dostępne na stronie Zarządu Zieleni m.st. Warszawy www.zzw.waw.pl.
Jeżeli osoba ustalona jako Dzierżawca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy
w podanym miejscu i terminie, Dyrektor Zarządu Zieleni m. st. Warszawy może odstąpić od zawarcia umowy. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.
Dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do zmiany warunków pisemnego Konkursu do czasu wpłynięcia pierwszej oferty.
Dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny.
Dyrektorowi Zarządu Zieleni m.st. Warszawy przysługuje prawo zamknięcia Konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie do udziału w Konkursie dla osób zainteresowanych.
Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
33918143
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: