Ogłoszenie

Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż lub użytkowanie wieczyste działki oznaczonej jako grunty orne z przeznaczeniem pod zabudowę budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym - położona w Kostrzyniu nad Odrą, ul. Mikołaja Reja

lubuskie, Kostrzyn nad odrą

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
MIKOŁAJA REJA, Kostrzyn nad odrą, lubuskie
Powierzchnia
1,26 m2
Cena
110,95 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
24-06-2019
Numer ogłoszenia
33918212
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
GRANICZNA 2
Osoba kontaktowa
MIASTO KOSTRZYN NAD ODRĄ

SzczegółyBURMISTRZ MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia o pierwszym ustnym przetargu ograniczonym numer GP.0051.3.2019.AD na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości:
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz danych ewidencji gruntów:
1) działka numer ewidencyjny: 219/1;
2) powierzchnia nieruchomości: 1.256m2; (słownie: jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt sześć metrów kwadratowych);
3) obręb geodezyjny: nr 0001 (Osiedle Drzewice);
4) położenie: Kostrzyn nad Odrą, ul. Mikołaja Reja ;
5) księga wieczysta Sądu Rejonowego w Słubicach V Wydział Ksiąg Wieczystych numer: GW1S/00027969/0
- bez obciążeń;
6) według ewidencji gruntów oznaczenie użytków zostało określone jako RV, RVI- grunty orne.
Informacja o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste:
Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie ustnego przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych bezpośrednio do działki 219/1 obręb 0001 (Osiedle Drzewice) oznaczonych numerami geodezyjni: 215/2, 218/1, 219/2 i 220/1 obręb 0001 (Osiedle Drzewice).
Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kostrzyna nad Odrą, przyjętego Uchwałą Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą nr XLII/317/10 z dnia 17 czerwca 2010r, działka położona jest w granicach terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - symbol studium MN.
Dla działki została opracowana decyzja o warunkach zabudowy numer 15/2019 z dnia 20 marca 2019r., dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wykonaniem ogrodzenia i zagospodarowania działki elementami małej architektury oraz wykonaniem przyłączy do istniejących sieci komunalnych.
Cena wywoławcza w zł:
110.950,00zł (słownie: sto dziesięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100);
W cenie sprzedaży nieruchomości ustalonej do przetargu został zawarty podatek od towarów i usług (VAT) wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży, która wynosi 23%.
Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019r. o godzinie 1300, w sali, pokój nr 27,
Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą, ul. Graniczna 2.
Wadium w zł: 11.095,00zł ( słownie: jedenaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100);
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przez osoby zakwalifikowane do przetargu wadium do dnia 24 czerwca 2019r., przelewem lub bezpośrednio na konto Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą w GBS w Barlinku - O/Kostrzynie nad Odrą numer 86 8355 0009 0024 2963 2000 0005 z podaniem nr działki, której dotyczy oraz imienia i nazwiska.
Informację o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu;
Ogłoszenie zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2, na tablicy ogłoszeń na pierwszym piętrze.
Treść ogłoszenia i mapa lokalizacyjna działki strona internetowa- www.kostrzyn.pl-zakładka Przetargi na nieruchomości, BIP- Gospodarka Przestrzenna - Przetargi na zbycie gruntów.
Dane teleadresowe pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu.
Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą, ul. Graniczna 2 pokój nr 41, 27 i 28 lub telefonicznie pod nr 95: 727 81 51, 727 81 49, 727 81 48, 727 81 52.
Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą
Andrzej Kunt
33918212
drukuj ogłoszenie