Ogłoszenie

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki pod zabudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

lubuskie, Kostrzyn nad odrą

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Kostrzyn nad odrą, lubuskie
Powierzchnia
1 818 m2
Cena
456,3 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
25-07-2019
Numer ogłoszenia
33918638
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
GRANICZNA 2
Osoba kontaktowa
MIASTO KOSTRZYN NAD ODRĄ

SzczegółyBURMISTRZ MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia o pierwszym pisemnym przetargu nieograniczonym numer GP.0051.4.2019.AD na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości.
Lp.Numer
ewidencyjny
działki,
obręb
Powierzchnia
nieruchomości
w m2
Numer
księgi
wieczystej
Położenie
działki
( ulica )
1248/6; obr.0004
Śródmieście
1.818m2GW1S/00018586/5Wschodnia
Księga wieczysta prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Słubicach V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego.
Nieruchomość położona jest na obszarze dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kostrzyna nad Odrą, przyjętego Uchwałą Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą nr XLII/317/10 z dnia 17 czerwca 2010r., wyżej wymieniona działka położona jest w granicach terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - symbol studium MW.
Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy ustala się warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu parkingów, dojazdu i niezbędnych przyłączy do istniejących sieci komunalnych
Cena wywoławcza w zł:
456.300,00zł; (słownie: czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta złotych 00/100);
W cenie wywoławczej został uwzględniony podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23%.
Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.
Przetarg odbędzie się w dniu 29 lipca 2019r., o godzinie 10.00, pokój nr 27,
I piętro Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą, ul. Graniczna 2.
O godzinie 10.00 w dniu 29 lipca 2019r., rozpocznie się część jawna przetargu w obecności oferentów.
Pisemne oferty nabycia nieruchomości, w zamkniętych kopertach z dopiskiem- "Przetarg ul. Wschodnia działka 248/6", należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą ul. Graniczna 2, II piętro budynku, w terminie do dnia 25 lipca 2019r. do godz. 12.00.
Wadium brutto w zł :
45.630,00zł; (słownie: czterdzieści pięć tysięcy sześćset trzydzieści złotych 00/100);
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą, w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku Oddział Kostrzyn nad Odrą nr 86 8355 0009 0024 2963 2000 0005, w terminie do dnia 25 lipca 2019r., z dopiskiem "przetarg ul. Wschodnia dz.248/6" oraz złożenie oferty.
Ogłoszenie zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2, na tablicy ogłoszeń na pierwszym piętrze.
Pełna treść ogłoszenia i mapa lokalizacyjna nieruchomości została opublikowana - na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą: www.kostrzyn.pl, BIP- Gospodarka Przestrzenna GP- Przetargi na zbycie gruntów lub zakładka Przetargi i wykazy.
Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat przetargu: Małgorzata Kraszewska- Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Obsługi Inwestora, Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą ul. Graniczna 2; pokój nr 27 lub telefonicznie pod numerami 95 727 81 48 lub 607 770 049 .
Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą
Andrzej Kunt
33918638
drukuj ogłoszenie