Ogłoszenie

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI FOCUS Park Gliwice Sp. z o.o. ogłasza o sprzedaży nieruchomości z wolnej ręki

śląskie, Gliwice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Gliwice, śląskie
Powierzchnia
13 834 m2
Cena
4 274 706 zł
Numer ogłoszenia
156564
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
04-06-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły
SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
FOCUS Park Gliwice Sp. z o.o.
ogłasza o sprzedaży nieruchomości z wolnej ręki

1) Przedmiotem sprzedaży jest prawo wieczystego użytkowania części nieruchomości położonej w Gliwicach, przy ul. Piwnej, tj. niezabudowanej działki nr 301 o powierzchni: 13.834m2, (Księga Wieczysta nr GL1G/00091486/1) za cenę nie niższą niż: 4.274.706,00zł. netto (słownie: cztery miliony, dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące, siedemset sześć złotych, 00/100) plus należny podatek od towarów i usług VAT.
Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia na nabywanym prawie nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności gruntowej przechodu i przejazdu w pasie o szerokości 8 metrów i długości ok. 100 metrów biegnącym od wjazdu z ulicy Piwnej w Gliwicach (zlokalizowanego na wysokości budynku przy ulicy Piwnej 17 w Gliwicach), wzdłuż wewnętrznego układu komunikacyjnego utworzonego na działce nr 301, najkrótszym szlakiem tj. prostopadle do ul. Piwnej aż do północno-wschodniej granicy działki 301 z działką nr 305, na rzecz każdoczesnego właściciela i użytkownika wieczystego działek nr: 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, obręb Centrum, objętych księgą wieczystą nr GL1G/00091486/1 oraz działki 300, obręb Centrum, objętej księgą wieczystą nr GL1G/00060190/3
2) Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać na stronie internetowej: www.syndyk-zurakowski.pl (w tym: operat szacunkowy nieruchomości - zakładka "Oferta sprzedaży nieruchomości" i Regulamin Sprzedaży z dn. 15.05.2019r. - zakładka "Ogłoszenia i przetargi") oraz pod nr tel.: 602 154 063 lub za pośrednictwem adresu email: kancelariasyndyka1@interia.pl
Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.
3) Warunkiem koniecznym uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata w pieniądzu wadium, pod rygorem odrzucenia oferty, w wysokości: 800.000,00zł. (słownie: osiemset tysięcy złotych, 00/100) w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty ukazania się ogłoszenia o sprzedaży w prasie (dzienniku o zasięgu ogólnopolskim), tj. do dnia 04.07.2019r. włącznie, na rachunek bankowy FOCUS Park Gliwice Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej:
Santander Bank Polska S.A. nr: 92 1090 2590 0000 0001 2949 8676
4) Oferty pisemne z proponowaną ceną, terminem i sposobem zapłaty składać należy w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie (dzienniku o zasięgu ogólnopolskim) o sprzedaży, tj. do dnia 04.07.2019r., w zamkniętych kopertach na adres: Syndyk Masy Upadłości FOCUS Park Gliwice Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, 44 - 100 Gliwice 1, skrytka pocztowa 113 z adnotacją „Oferta na zakup nieruchomości FOCUS Park Gliwice Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej - działka nr 301".
Wymogi formalne oferty zostały ściśle określone w Regulaminie Sprzedaży z dn. 15.05.2019r. oraz treści ogłoszenia dostępnych na stronie internetowej: www.syndyk-zurakowski.pl.
5) Koszty notarialne zbycia przedmiotu sprzedaży oraz koszty wpisów do Ksiąg Wieczystych ponosi nabywca przedmiotu sprzedaży.
6) Wyłącza się uprawnienie oferenta do żądania zapłaty podwójnego wadium, o którym mowa w art. 704 §2 Kodeksu Cywilnego.
7) Oferent przyjmuje do wiadomości, iż sprzedaż ww. nieruchomości ma charakter egzekucyjny i nie będzie on wnosił w stosunku do syndyka masy upadłości żadnych roszczeń związanych ze stanem nieruchomości (art. 313 Prawa Upadłościowego w zw. z art. 879 Kodeksu Postępowania Cywilnego).
8) Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od procedury sprzedaży bez podania przyczyny.

 

drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: