Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości Iwony Bogusz ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w trybie konkursu ofert wchodzącego w skład masy upadłości udziału równego 1/2 prawa własności lokalu położonego w Skierniewicach ul. Trzcińska 24/23

łódzkie, Skierniewice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Skierniewice, łódzkie
Cena
44 750 zł
Numer ogłoszenia
33919766
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
IWONA BOGUSZ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

SzczegółySyndyk masy upadłości Iwony Bogusz - Janusz Florczak ogłasza sprzedaż z wolnej ręki,
w trybie konkursu ofert wchodzącego w skład masy upadłości udziału równego 1/2 prawa własności lokalu położonego w Skierniewicach, ul. Trzcińska 24 m.23, dla którego w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach prowadzona jest księga wieczysta nr LDH1H/00039269/4
na następujących warunkach:
1.Sprzedaż następuje za najwyższą oferowaną kwotę, nie niższą niż 44 750,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) netto .
2.Pisemne oferty w języku polskim powinny być przesłane pocztowa przesyłką poleconą w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 18.06.2019 r. na adres: Syndyk Janusz Florczak, Urząd Pocztowy Łódź - 6 ul. Głęboka 4/12 skr.poczt.19, 92-201 Łódź z napisem na kopercie "Konkurs ofert". Decyduje data doręczenia oferty na podany adres. Oferta ani żadne oświadczenie nie może być składane pod warunkiem3.Przystępujący do konkursu ofert powinien wpłacić do 18.06.2019 r. wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto masy upadłości nr 12 1020 3408 0000 4102 0414 7351 pod rygorem odrzucenia oferty. Decyduje data wpływu na ww konto. 4. Syndyk dokonuje w dniu 19.06.2019 r. otwarcia ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich, bądź ustala, że konkurs został zamknięty bez wyboru którejkolwiek z ofert. 5.Umowa sprzedaży powinna być zawarta w terminie do dwóch miesięcy od wyboru oferty. Cena sprzedaży nieruchomości pomniejszona o wpłacone wadium powinna być wpłacona na konto masy upadłości najpóźniej na jeden dzień przed zawarciem umowy sprzedaży. Wszelkie koszty zawarcia umowy, w tym PCC obciążają nabywcę.6.Informacji udziela Syndyk tel: 609 122 151.Regulamin sprzedaży i operat szacunkowy w biurze syndyka w Łodzi, ul Suwalska 25/27 po uprzednim umówieniu się.
33919766
drukuj ogłoszenie