Ogłoszenie

SGB-Bank Sp. Akcyjna ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Poznaniu przy ul. 23 Lutego 4/6 lokal nr 19.

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Poznań, wielkopolskie
Powierzchnia
50 m2
Numer ogłoszenia
33922162
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
60-462 Poznań
Ulica
Szarych Szeregów 23 A
Osoba kontaktowa
SGB-BANK SPÓŁKA AKCYJNA

SzczegółyOGŁOSZENIE
SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (60-462) przy ul. Szarych Szeregów 23a,
KRS 0000058205, NIP 777-00-05-362, REGON 004848247, kapitał zakładowy 311.383.100,00 zł,
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż:
nieruchomości lokalowej mieszkalnej, położonej w Poznaniu przy ul. 23 Lutego 4/6 lokal nr 19, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KW PO1P/00071706/1.
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi
50,52 m2 (słownie: pięćdziesiąt metrów kwadratowych 52/100). Lokal zlokalizowany jest na 4 piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego, składa się z 1 pokoju, pokoju wraz
z aneksem kuchennym, łazienki i korytarza. Standard lokalu podstawowy.
Wyposażenie w media: ciepła i zimna woda, kanalizacja, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, domofon.
Oględzin nieruchomości można dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel.
604 089 844; 606 646 034
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
Pisemne oferty, przez które należy rozumieć deklaracje zakupu, należy dostarczyć
w zamkniętych kopertach opisanych "Oferta 23 Lutego" w terminie do dnia 26 czerwiec 2019 r. do godziny 12:00, do siedziby SGB-Banku S.A. ul. Szarych Szeregów 23a w Poznaniu, Kancelaria pokój 031 lub drogą pocztową, przy czym o dotrzymaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do siedziby SGB-Banku S.A.
Oferta winna być sporządzona w języku polskim i zawierać:
1. datę i miejsce sporządzenia;
2. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania), NIP, numer PESEL oferenta, a jeżeli oferentem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej - nazwę (firmę), oznaczenie siedziby i adres do korespondencji (w sytuacji gdy jest inny niż adres siedziby) oraz numer NIP i REGON;
3. oferowaną cenę nabycia netto i brutto.
Do oferty należy dołączyć:
1. W przypadku oferentów będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej - aktualny wyciąg z właściwego rejestru lub inny dokument urzędowy, z którego wynika status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do jego reprezentacji, wystawione nie wcześniej, niż na trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2. Dowód wpłaty wadium w postaci potwierdzenia przelewu lub potwierdzenia wpłaty w kasie
SGB-Banku S.A.;
3. Pismo wskazujące nr rachunku, na które należy zwrócić wniesione wadium.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 26 czerwiec 2019 r. o godzinie 13:00 w pokoju 420a
W razie stwierdzenia, że kilku oferentów zaproponowało tę samą najwyższą cenę, SGB-Bank S.A. przeprowadzi dodatkowy przetarg ustny między tymi oferentami w terminie przez siebie wskazanym.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% proponowanej przez oferenta kwoty brutto, za nieruchomość której dotyczy oferta, na rachunek bankowy SGB-Banku S.A. nr: 35 1610 0006 1610 0006 9000 0078, w terminie do dnia 26 czerwiec 2019 r.
W tytule przelewu należy wpisać "Wadium 23 Lutego". Za termin wniesienia wadium uważa się dzień uznania rachunku bankowego SGB-Banku S.A.
Wpłacone wadium:
1. Podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia;
2. Przepada na rzecz SGB-Banku S.A. jeśli oferent, który wygra przetarg nie uiści ceny nabycia lub uchyli się od zawarcia umowy w terminie wskazanym przez SGB-Bank S.A.;
3. W przypadku pozostałych oferentów zostanie ono zwrócone w terminie 7 dni od daty ostatecznego rozstrzygnięcia przetargu.
O rozstrzygnięciu przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
Wygrywający przetarg jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia (pomniejszonej o wpłacone wadium) najpóźniej na dwa dni przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty zawiadomienia oferenta o wyborze jego oferty.
Informacje udzielane będą w godzinach 9:00 - 11:00 pod numerem telefonu: 0-61 8562459
lub 0-61 8562539. W tych godzinach udostępniane będą dokumenty w siedzibie SGB-Banku S.A. przy ul. Szarych Szeregów 23 w Poznaniu, pokój 424a.
SGB-Bank S.A. zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podawania przyczyn oraz bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
33922162
drukuj ogłoszenie