Ogłoszenie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Wrocławiu - Fabryczna ogłasza drugą licytację nieruchomości położonej przy ul. Spiżowej

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Spiżowa, Wrocław, dolnośląskie
Cena
1 138 980 zł
Numer ogłoszenia
33923379
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
50-051 Wrocław
Ulica
pl. Teatralny
Osoba kontaktowa
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej

SzczegółySygn.akt KM 730/16 i inne
O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej Tomasz Wieczorek Kancelaria Komornicza nr XXVI we Wrocławiu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,
że w dniu 2019-07-29 o godz.11:30 w gmachu Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej
ul. Świebodzka 5 sala nr 211 odbędzie się:
D R U G A L I C Y T A C J A
nieruchomości położonej w miejscowości Wrocław, przy ul. Spiżowa
posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
dla Wrocławia-Krzyków nr WR1K/00194220/4.
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w południowo -zachodniej części centrum miasta Wrocławia na terenie osiedla Grabiszyn, w obszarze dzielnicy Fabryczna zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Spiżowej. Okoliczny teren, charakteryzuje się przede wszystkim występują niską i wysoką zabudową mieszkaniową wielorodzinną, gdzie w parterach części budynków znajdują się punkty handlowo-usługowe. Przedmiotowa nieruchomość - dz. nr ew. 11/24, AM-11, obręb nr 0028, Grabiszyn o w pełni regularnym kształcie, w formie prostokąta, teren działki płaski, uzbrojony w sieci: wodociągową (w), kanalizacyjną (k), ciepłowniczą (c). Natomiast tereny położone
w bezpośrednim sąsiedztwie wycenianej działki uzbrojone są w sieci: elektryczną (e), gazową (g)
i teletechniczną (t). Wjazd na nieruchomość bezpośrednio z drogi publicznej - ulicy Spiżowej,
o nawierzchni z kostki brukowej; na terenie działki znajdują się betonowe płyty, które usprawniają
przejazd mieszkańcom sąsiednich nieruchomości.Teren działki nieogrodzony.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę : 1 138 980,00 zł. brutto
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 759 320,00 zł (tj.dwie trzecie ceny oszacowania).
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 113 898,00 zł. na rachunek bankowy komornika w banku PKO BP III O/WROCŁAW
nr 51102052420000290200190777, lub w postaci książęczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Nieruchomość tą można oglądać w dniu 15.07.2019 r. w godzinach od 10:00 do 10:30,
zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
GAZETA WYBORCZA
Komornik Sądowy
Tomasz Wieczorek
33923379
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: