Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ogłasza przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości rolnych niezabudowanych położonych w Łosice-4

dolnośląskie, Łosice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
dzierżawa
Adres nieruchomości
---, Łosice, dolnośląskie
Powierzchnia
1,28 m2
Numer ogłoszenia
33926079
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
25-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
50-375 Wrocław
Ulica
Norwida 25
Osoba kontaktowa
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

SzczegółyUNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ogłasza ustny przetarg na dzierżawę n/w nieruchomości rolnych niezabudowanych :
Oznaczenie
nieruchomości
Powierzchnia
ha fizycznych
Dane
z ewidencji
gruntów
Określenie
użytków
i klasy
bonitacyjne
Wysokość wadium-złWywoławczy roczny czynsz dzierżawny
JARNOŁTÓW4,0171obręb Jarnołtów
gm. Wrocław
dz.nr 16/1, 16/2,
16/3, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 18/6, 18/7, 18/8, 18/9, 20 AM-10
grunty orne 2,8060 ha
(RIIIb-0,9336, RIVa-0,4154, RIVb-0,2074, RV-1,2496),
użytki zielone 0,8066 ha (ŁIV), pozostałe-0,4045 ha (Lz/RV-0,3575, Lz/ŁIV-0,0470)
5000,008 dt pszenicy
za 1 ha
fizyczny
ŁOSICE-41,2780obręb Łosice
gm. Długołęka dz.nr 57/3 AM-1
grunty orne 1,2780 ha (RIIIa-0,2135, RIIIb-
0,7419, RIVb-0,3226)
2000,0012 dt pszenicy
za 1 ha
fizyczny
PRUSZOWICE-315,3034obręb Pruszowice gm. Długołęka dz.nr 29/5 AM-1
grunty orne 15,3034 ha (RIIIa-13,5962, RIIIb-
1,7072)
10000,0025 dt pszenicy
za 1 ha
fizyczny
SZCZODRE-322,7900obręb Szczodre gm. Długołęka dz.nr 3 AM-1
grunty orne 22,79 ha
(RIVa-10,63, RIVb-4,16
, RV-7,53, RVI-0,47)
10000,0012 dt pszenicy
za 1 ha
fizyczny
Nieruchomości wydzierżawione będą na okres 5 lat, tj. od 1 października 2019 do 30 września 2024. Istnieje możliwość przedłużenia umowy o kolejne 5 lat na warunkach określonych w zarządzeniu nr 39/2018 Rektora UPWr.
Minimalna wysokość postąpienia wynosi 0,50 dt pszenicy/ 1 ha
Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi w terminie do dnia 30 września 2019 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 22 lipca 2019 r. o godz. 8.30 w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - gmach główny ul. Norwida 25 sala nr 138 na I piętrze.
WARUNKI PRZETARGU:
1. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i osoby prawne z wyjątkiem tych, które zalegały z płatnościami wobec Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z tytułu czynszu dzierżawnego za co najmniej dwa okresy płatności w okresie ostatnich 10 lat.
2. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu:
1) dokument tożsamości lub odpis z właściwego rejestru,
2) dowód wpłaty wadium; (dowodem wpłaty wadium jest potwierdzenie z banku lub dokument elektroniczny sporządzony na podstawie art. 7 ustawy Prawo Bankowe /Dz.U. z 2012 r. poz. 1376 z późn. zm./)
3) w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba pozostająca w związku małżeńskim na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej (w tym prowadząca działalność gospodarczą), do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub okazanie pisemnego oświadczenia współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem wydzierżawienia nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu z płatnością czynszu dzierżawnego ze środków pochodzących z majątku wspólnego. W przypadku wygrania przetargu umowa dzierżawy winna być podpisana przez obojga małżonków,
3. Wadium w wysokości określonej w powyższym wykazie uczestnicy przetargu powinni wpłacić na konto Uczelni: PKO BP S.A. Wrocław 62 1020 5242 0000 2102 0029 2045. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na konto Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Nie jest możliwa wpłata gotówką w kasie Uczelni.
4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet pierwszej raty czynszu dzierżawnego.
5. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował czynszu wyższego od wywoławczego o co najmniej jedno postąpienie.
6. Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, zostanie zwrócone w kwocie nominalnej tzn. bez odsetek w terminie najpóźniej do 14 dni po przetargu.
7. Wadium przepada na rzecz Uczelni, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.
8. Umowa dzierżawy zostanie zawarta w terminie nie później niż do dnia poprzedzającego dzień wydania przedmiotu przetargu. Zgodnie z tą umową dzierżawy roczny czynsz dzierżawny w wysokości iloczynu czynszu wylicytowanego i powierzchni przedmiotu dzierżawy będzie płatny w 4 równych ratach kwartalnych w terminach odpowiednio do końca kwietnia , lipca, października i stycznia przy czym cenę pszenicy przyjmuje się na podstawie średniej ceny skupu publikowanej przez GUS za I półrocze dla płatności za III i IV kwartał oraz za II półrocze dla płatności za I i II kwartał. W protokole z przeprowadzonego przetargu osoba, która przetarg wygra, zobowiązana będzie do oświadczenia, że zapoznała się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i że nie wnosi w związku z powyższym żadnych zastrzeżeń.
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.
Przetarg odbędzie się w oparciu o regulamin wprowadzony Zarządzeniem nr 107/2006 z dn. 10.11.2006 wraz z późniejszymi zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem nr 39/2018 z dn. 12 marca 2018 r. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego (akty prawne dostępne na stronie Uczelni : www.upwr.edu.pl/BIP/akty)
Informacji o przetargu udziela Biuro ds. RZD i Zarządzania Nieruchomościami tel. (71) 3205-254 lub 0-697629719, e-mail: zbigniew.rogula@upwr.edu.pllub tomasz.fiedor@upwr.edu.pl
33926079
drukuj ogłoszenie