Ogłoszenie

Syndyk Masy Upadłości spółki Huta „Kościuszko” S.A. ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości położonych w Chorzowie

śląskie, Chorzów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Chorzów, śląskie
Numer ogłoszenia
156706
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
25-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Syndyk Masy Upadłości spółki pod firmą
Huta „Kościuszko" S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Chorzowie
ogłasza
pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż

1. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Chorzowie przy ulicy Legnickiej składającej się z działek ewidencyjnych oznaczonych numerami 2643/156, 2633/141, 2648/164,
o łącznej powierzchni 1 333 m2, dla których Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr KA1C/00002930/6, KA1C/00000373/9, za cenę nie niższą niż 40.275,-złotych (czterdzieści tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych) to jest 45% wartości oszacowania dokonanego przez biegłego rzeczoznawcę; cena sprzedaży powiększona zostanie o wartość podatku od towarów i usług, o ile taki będzie należny;
2. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Chorzowie przy ulicy Nowej składającej się z działek ewidencyjnych oznaczonych numerami 1941/167 i 2017/153, o łącznej powierzchni 29 616 m2, dla których Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1C/00016880/1, za cenę nie niższą niż 607.860,- złotych (sześćset siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych) to jest 45% wartości oszacowania dokonanego przez biegłego rzeczoznawcę; cena sprzedaży powiększona zostanie o wartość podatku
od towarów i usług, o ile taki będzie należny;
3. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Chorzowie przy ulicy Stacyjnej - obszar 3 składających się z działek ewidencyjnych oznaczonych numerami: 783/163, 149, 150, 160, 161, 2947/159, 782/162, 798/176, 799/177, 2642/151, 2647/156, 2652/164, 2659/181, 2656/175, 157, 158, 180, 674/179, o łącznej powierzchni 38 093 m2, dla których Sąd Rejonowy
w Chorzowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr KA1C/00001185/1, KA1C/00001190/9, KA1C/00016918/7, KA1C/00021075/3 i KA1C/00023881/0, za cenę nie niższą niż 480.604,- zł (czterysta osiemdziesiąt tysięcy sześćset cztery złote) to jest 35% wartości oszacowania dokonanego przez biegłego rzeczoznawcę; cena sprzedaży powiększona zostanie
o wartość podatku od towarów i usług, o ile taki będzie należny;
4. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości:
· położonej w Chorzowie stanowiącej część ulicy Metalowców składającej się z działek ewidencyjnych oznaczonych numerami 737/99 i 738/99, o łącznej powierzchni 9 611 m2,
dla których Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nr KA1C/00016880/1, z zastrzeżeniem ustanowienia służebności przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego lub właściciela nieruchomości wchodzących obecnie
w skład masy upadłości, położonych w rejonie ul. Metalowców
· położonej w Chorzowie w rejonie ulicy Nowej i Krakowskiej składającej się z działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 1009/72 o powierzchni 935 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1C/00022127/0,
· położonej w Chorzowie przy os. Pod Arkadami (w rejonie ulic Miłej i Okrężnej) składającej się
z działki ewidencyjnej oznaczonych numerem 2211/441 o powierzchni 1 045 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1C/00018197/0,
razem za łączną cenę nie niższą niż 224.083,-złotych (dwieście dwadzieścia cztery tysiące osiemdziesiąt trzy złote); cena sprzedaży powiększona zostanie o wartość podatku od towarów
i usług, o ile taki będzie należny.

Warunki przetargu:
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie do dnia
22 lipca 2019 r. do godz. 14.00. Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej, opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Huta „Kościuszko - Przetarg - ...........................; nie otwierać" wraz ze wskazaniem zgodnie z regulaminem przetargu, której nieruchomości oferta dotyczy. W przypadku składania ofert drogą pocztową, decyduje data wpływu. Oferty winny być składane lub przesyłane na adres: Huta „Kościuszko" S.A. w upadłości likwidacyjnej, ul. Metalowców 13, 41-500 Chorzów.
2. Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że zapoznał się z regulaminem przetargu.
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przedmiotu zakupu na rachunek bankowy syndyka masy upadłości Huta „Kościuszko" S.A. w upadłości likwidacyjnej, prowadzony w Alior Bank S.A. Oddział Katowice
o numerze: 82 2490 0005 0000 4530 7622 4601.
4. Rozpoznanie ofert przedmiotu przetargu oraz ewentualna aukcja nastąpią na posiedzeniu jawnym z udziałem Sędziego Komisarza w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy, ul. Lompy 14, w dniu 23 lipca 2019 r. o godz.1200 w Sali nr 12.
5. Sprzedaż nastąpi na warunkach określonych w regulaminie przetargu, który wraz z operatem szacunkowym można przeglądać w biurze syndyka od poniedziałku do piątku w godz. 09-14.
6. Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny
oraz do swobodnego wyboru oferty.
7. Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod numerem telefonu (32) 2-411-637.

 

 

drukuj ogłoszenie