Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości AMIS sprzeda w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty nieruchomość stanowiącą prawo własności czterech działek

lubelskie, Stoczek łukowski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Stoczek łukowski, lubelskie
Powierzchnia
75 011 m2
Cena
13 000 000 zł
Numer ogłoszenia
33927926
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
02-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
AMIS SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

SzczegółySyndyk masy upadłości AMIS sp. z o.o. w upadłości sprzeda trybie wyboru najkorzystniejszej oferty opisaną w Księdze Wieczystej nr. KW LU1U/00048921/9, nieruchomość, stanowiącą prawo własności czterech działek gruntowych (2235/10; 2235/12; 2235/13; 2235/14) o łącznej powierzchni 7,5011 ha, zabudowanych budowlami oraz budynkami o przeznaczeniu produkcyjno - przemysłowym oraz biurowo mieszkalnym, położonych w miejscowości Jedlanka, gmina Stoczek Łukowski, powiat łukowski woj. lubelskie. Przedmiot sprzedaży jest szczegółowo opisany w wycenie, sporządzonej przez Biegłego Sądu Okręgowego rzeczoznawcę majątkowego Barbarę Budzyńską - Korulczyk tj. opisie i oszacowaniu z dnia 8 lutego 2018r. Minimalna cena ofertowa nieruchomości wynosi 13 000 000,00 zł (trzynaście milionów złotych) i nie zawiera podatku od towarów i usług.
Syndyk masy upadłości zawiadamia, że Przedmiotem sprzedaży w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty jest opisane w Księdze Wieczystej nr. KW LU1U/00048921/9, prawo własności czterech działek gruntowych (2235/10; 2235/12; 2235/13; 2235/14) o łącznej powierzchni 7,5011 ha, zabudowanych budowlami oraz budynkami o przeznaczeniu produkcyjno - przemysłowym oraz biurowo mieszkalnym, położonych w miejscowości Jedlanka, gmina Stoczek Łukowski, powiat łukowski woj. lubelskie. Przedmiot sprzedaży jest szczegółowo opisany w wycenie, sporządzonej przez Biegłego Sądu Okręgowego rzeczoznawcę majątkowego Barbarę Budzyńską - Korulczyk tj. opisie i oszacowaniu z dnia 8 lutego 2018r. Minimalna cena ofertowa nieruchomości wynosi 13 000 000,00 zł (trzynaście milionów złotych) i nie zawiera podatku od towarów i usług.
Warunkiem rozpatrzenia oferty jest złożenie jej w formie pisemnej w terminie do godziny 16:00 do dnia 3 września 2019 r. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, zaadresowanej w sposób następujący: syndyk masy upadłości Jerzy Sławek ul. Pogodna 36/11; 20-337 Lublin; z dopiskiem "Sygn. akt XVIII GUp 120/19 - oferta na zakup nieruchomości AMIS - nie otwierać!". Warunkiem rozpatrzenia oferty jest również uiszczenie wadium w wysokości 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych). Wadium winno być uiszczone najpóźniej w dniu 3 września 2019r, na następujący rachunek: AMIS sp. z o.o. w upadłości, prowadzony przez ALIOR BANK S.A. pod numerem 33-2490-0005-0000-4530-1956-2157, a dowód wpłaty wadium winien być załączony do oferty. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 września 2019r., podczas posiedzenia Rady Wierzycieli o godz. 11:00 w siedzibie Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej, ul. Jana Pawła II 38, 96-230 Biała Rawska na które to posiedzenie zaprasza się zainteresowanych oferentów. Opis i oszacowanie nieruchomości jest dostępne w biurze syndyka u. Pogodna 36/11 w Lublinie (tel. 81 479 45 53), od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 - 16.00 oraz na stronie internetowej syndyka gdzie znajduje się również regulamin konkursu ofert. Dodatkowe informacje nr. tel. 600 418 844, 81 479 45 53; 22 1010225;
33927926
drukuj ogłoszenie