Ogłoszenie

Burmistrz Sulęcina podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia kolejnych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w Drugominie, gm. Sulęcin.

lubuskie, Drogomin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Drogomin, lubuskie
Powierzchnia
3 739 m2
Cena
41 960 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
08-08-2019
Numer ogłoszenia
33927983
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
02-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
69-200 Sulęcin
Ulica
LIPOWA 18
Osoba kontaktowa
GMINA SULĘCIN

SzczegółyB U R M I S T R Z S U L Ę C I N A
podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia kolejnych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż
nieruchomości gruntowych niezabudowanych .
Nr przetarguPołożenieNr działkiPow. działki
/ha/
Księga wieczystaCena wywoławcza
brutto
/zł /
Wadium
/zł/
Opis nieruchomości
14/2018/IVDrogomin
gm. Sulęcin

90/10.3739GW1U/00022647/441.9605.000brak planu przestrzennego zagospodarowania, brak decyzji o warunkach zabudowy, użytek gruntowy Bp, zapis w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Sulęcin - tereny mieszkaniowe z dopuszczeniem nieuciążliwej działalności produkcyjnej .
12/2018/VISulęcin
ul. Wincentego Witosa
383/13 oraz udział 188/1000 w działce 383/10 droga wewnętrzna
0.2795

0.0137
GW1U/00023557/3-działka

GW1U/00024590/3-droga wewnętrzna
78.450,-
8.000brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, brak decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu , użytek gruntowy Bz, zapis w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Sulęcin - tereny produkcyjno- magazynowe z dopuszczeniem usług oraz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni powyżej 400 m2

Przetargi odbędą się 12.08.2019 r. godz. 1000 (Drogomin , godz. 1030 ( ul. Wincentego Witosa) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sulęcinie ul. Lipowa 18, wadium płatne jest w kasie Urzędu lub na konto Gminy Sulęcin -Bank PEKAO S.A. O/Sulęcin nr 79124036241111000030633166 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 08.08.2019 r. wymagana kwota znajdowała się już na koncie. Pełna treść ogłoszeń podana została do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń na parterze Urzędu Miejskiego w Sulęcinie ul. Lipowa 18 oraz na stronach internetowych : www.sulecin.pl, www.bip.sulecin.pl. Szczegółowe informacje : Wydział Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w Sulęcinie ul. Lipowa 18, pokój nr 6, telefon 95 777 0 935.
33927983
drukuj ogłoszenie