Ogłoszenie

Ogłoszenie o przetaru ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w zarządzie Państwowego Gospodarsta Leśnego Lasy Pańśtwowe Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim

podlaskie, Bielsk podlaski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Bielsk podlaski, podlaskie
Powierzchnia
1 100 m2
Cena
2 585 zł
Numer ogłoszenia
33928664
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
02-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Ulica
---
Osoba kontaktowa
NADLEŚNICTWO BIELSK W BIELSKU PODLASKIM

SzczegółyOgłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż działki stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim ul. Studziwodzka 39, 17-100 Bielsk Podlaski


Przedmiotem przetargu jest niżej wymieniona działka:
Lp.GminaObrębNr
działki
Pow.
(ha)
Nr KwCena
wywoła-
wcza (zł)
1Zabłudów32-
Pawły
7570,1100BI1B/
00144685/4
2585,00
1. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunku Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zabłudów:
Działka Nr 757 pow. 0,1100 ha położona w obrębie Pawły, gm. Zabłudów znajduje się w strefie B - obejmujące zdecydowanie największą część obszaru gminy. Wiodącą funkcją strefy jest produkcja rolna ściśle zintegrowana z wartością gleb i istniejącą strukturą gospodarstw rolnych.
2. Księga wieczysta nr BI1B/00144685/4 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
3. Według danych z ewidencji gruntów i budynków jest to działka leśna nr 757 pow. 0,1100 ha położona na terenie obr. ew. 32-Pawły gm. Zabłudów.
4. Nieruchomości nie są obciążone żadnymi zobowiązaniami.
5. Nieruchomości nie są wpisane do rejestru zabytków.
6. Przetarg odbędzie się w dniu 05.08.2019 r. w siedzibie Nadleśnictwa Bielsk w Bielsku Podlaskim ul. Studziwodzka 39, Sala Edukacyjna godz. 11.00 .
7. W przedmiotowym postępowaniu jest wymagane wadium w wysokości 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt zł 0/100 gr) Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Bielsku Podlaskim nr rachunku: 52 2030 0045 1110 0000 0072 2110 do dnia 05.08.2019 r. do godz. 10 00 .
8. Należność za nabytą działkę w przetargu ustnym nieograniczonym kupujący uiszcza w terminie do 7 dni od dnia przetargu.
9. Wadium zwraca się w terminie trzech dni od dnia odwołania, albo zamknięcia przetargu z zastrzeżeniem:
- wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet
ceny nabycia nieruchomości, przez którą rozumie się cenę nieruchomości ustaloną w wyniku przetargu,
którą obowiązany jest on zapłacić.
- Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał
podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
10. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.
11. Nabywca oprócz zaoferowanej w przetargu ceny, ponosi następujące koszty:
1. Skompletowanie dokumentacji niezbędnej do sporządzenia aktu notarialnego,
2. Dokonania wyceny działki przez rzeczoznawcę majątkowego,
3. Opłaty notarialnej
12. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów.
13. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie lasów Państwowych (Dz. U z 2007 r, nr 78 poz. 532 )
14. Dodatkowe informacje na temat wymienionych działek udzielane będą w biurze Nadleśnictwa pokój nr 10 w godz. 7.30-15.30 pod tel. 85 731 28 60 lub 85 731 28 63.
podpisał: Nadleśniczy Nadleśnictwa Bielsk
mgr inż. Cezary Świstak
33928664
drukuj ogłoszenie