Ogłoszenie

Burmistrz Rajgrodu ogłasza pierwszy przetarg ustny nieogranioczny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położoenej w Czrnej Wsi

podlaskie, Czarna wieś

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Czarna wieś, podlaskie
Powierzchnia
6 222 m2
Cena
763 362,62 zł
Numer ogłoszenia
33929327
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
URZĄD MIEJSKI W RAJGRODZIE

SzczegółyBURMISTRZ RAJGRODU

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanej, położonej w Czarnej Wsi, gmina Rajgród, powiat grajewski, województwo podlaskie,
oznaczonej jako działka nr ewidencyjny 139/32 o pow. 0,6222 ha, objętej księgą wieczystą, dla której Sąd Rejonowy w Grajewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę KW Nr LM1G/00018610/3.
Nieruchomość objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, podjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Rajgrodzie Nr X/67/11 z dnia 2011-10-21 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rybczyzna, wsi Czarna Wieś, części wsi Woźnawieś i części miasta Rajgród, w którym teren działki oznaczony został symbolem
UT - tereny usług turystycznych z zielenią: zabudowa usług turystycznych, nieprzekraczalne lub obowiązujące linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu. Tereny położone na Obszarze Chronionego Krajobrazu "Pojezierza Rajgrodzkiego".
Nieruchomość gruntowa, na podstawie danych z ewidencji gruntów PODGiK, sklasyfikowana jako tereny mieszkaniowe - B, o kształcie nieregularnym, niezabudowana, częściowo ogrodzona siatką, pozostałości fundamentów po starych budynkach. Położona bezpośrednio przy drodze gminnej, nad brzegiem Jeziora Rajgrodzkiego.
W dziale III księgi wieczystej KW Nr LM1G/00018610/3 wpisana służebność gruntowa polegająca
na bezpłatnym prawie przejazdu i przechodu z działki 139/25 o szerokości 3 metrów do drogi gminnej. W dziale IV wpisów brak.
Cena wywoławcza nieruchomości - 763 362,60 zł
Wadium - 76 336,26 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 10 września 2019 r. o godz. 11:00
w pokoju nr 21 Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie, 19-206 Rajgród ul. Warszawska 32.
Wadium należy wpłacić do dnia 5 września 2019 r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego
w Rajgrodzie - BS Szczuczyn O/Rajgród, numer rachunku: 79 8768 0003 3900 0550 2000 0040.
Ogłoszenie opublikowano na stronie internetowej www.um.rajgrod.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.um.rajgrod.wrotapodlasia.pl/na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Rajgrodzie, na tablicy informacyjnej w miejscowości Czarna Wieś.
Informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim
w Rajgrodzie, pokój nr 21, tel.(86)272-19-49.
33929327
drukuj ogłoszenie