Ogłoszenie

Burmistrz Sulęcina podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia dziewiątych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w Sulęcinie obręb 47.

mazowieckie, Sulęcin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Sulęcin, mazowieckie
Powierzchnia
1 536 m2
Cena
105 559 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
01-08-2019
Numer ogłoszenia
33927981
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
02-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
69-200 Sulęcin
Ulica
LIPOWA 18
Osoba kontaktowa
GMINA SULĘCIN

SzczegółyB U R M I S T R Z S U L Ę C I N A
podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia dziewiątych przetargów ustnych
nieograniczonych na sprzedaż
nieruchomości gruntowych niezbudowanych.
Nr
przetargu
PołożenieNr
działki
Pow. działki
/ha/
Księga
wieczysta
Cena
wywoławcza
brutto
/zł /
Wadium
/zł/
5/2018/IXSulęcin
obręb 47
475/50.1536GW1U/
00027775/5

105.559,-11.000,-
6/2018/IX

475/60.1254GW1U/
00027774/8
86.174,-9.000,-
Opis
nieruchomości

Teren nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
i Gmina nie przystąpiła do jego sporządzenia.
Dla obszaru wydana została decyzja nr 16/2017 z dnia 10 marca 2017 r.
o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
Decyzja ta ustala warunki zabudowy dla trzynastu wolnostojących
budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu obejmująca
między innymi działkę 475 ( przed podziałem ).
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Sulęcin teren opisany jest
jako tereny zabudowy mieszkaniowej i funkcji towarzyszącej.
Kolejne przetargi odbędą się 05.08.2019 r. od godz. 13.00 ( co 15 minut ) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sulęcinie ul. Lipowa 18, wadium płatne jest w kasie Urzędu lub na konto Gminy Sulęcin -Bank PEKAO S.A. O/Sulęcin nr 79124036241111000030633166 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 01.08.2019 r. wymagana kwota znajdowała się już na koncie. Pełna treść ogłoszenia podana została do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń na parterze Urzędu Miejskiego w Sulęcinie ul. Lipowa 18 oraz na stronach internetowych : www.sulecin.pl, www.bip.sulecin.pl. Szczegółowe informacje : Wydział Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w Sulęcinie ul. Lipowa 18, pokój nr 6, telefon 95 777 0 935 .
33927981
drukuj ogłoszenie