Ogłoszenie

Wójt Gm. Kłodawa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gm. Kłodawa - Rybakowo nr działki 569/5.

lubuskie, Rybakowo

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Rybakowo, lubuskie
Powierzchnia
2 248 m2
Cena
81 316 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
13-08-2019
Numer ogłoszenia
33929273
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
66-415 Kłodawa
Ulica
GORZOWSKA 40
Osoba kontaktowa
GMINA KŁODAWA

SzczegółyWÓJT GMINY KŁODAWA
ul. Gorzowska 40, 66-415 Kłodawa, woj. lubuskie
ogłasza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłodawa.
Przedmiotem przetargu będą niżej wymienione nieruchomości gruntowe :
Poz.12345
PołożenieRybakowoRybakowoRybakowoRybakowoZdroisko
Nr działki569/4569/5569/91/222/7
Pow. w m212092248120927041262
Nr KWGWG/00071799/9GW1G/00060479/0GW1G/00035784/7
Opis nieruchomościDziałki położone w małym kompleksie gruntów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowąjednorodzinną, zlokalizowane
w odległości ok.500 m od jeziora, w sąsiedztwie lasu
i pojedynczego siedliska oraz gruntów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.
Dojazd do kompleksu drogą utwardzona z tłucznia kamiennego. Dostęp do drogi publicznej przez wydzieloną drogę wewnętrzną. Teren porośnięty drzewami i krzewami, wymaga uporządkowania. Uzbrojenie w wodę i energię.Działka niezabudowana, położona w Rybakowie przy ulicy Lipowej w sąsiedztwie zabudowy siedliskowej i lasu, 25 km od Gorzowa Wlkp. Przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą. Główną zaletą jest położenie na terenie Barliniecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego, w którym znajdują się atrakcyjne jeziora . Uzbrojenie w sieć wodociągową i energetyczną znajduje się przy ulicy.Działka położona w kompleksie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ulicy Dębowej. Zdroisko to miejscowość
o walorach rekreacyjnych. Główną zaletą jest położenie na terenie Barliniecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego, w którym znajdują się atrakcyjne rezerwaty przyrody, m.in. "Zdroiskie Buki", sąsiedztwo lasów
i rzeki Santoczna. Uzbrojenie w energie i sieć wodociągową.
Przeznaczenie w miejscowym planie lub decyzji o warunkach zabudowyZabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
z garażami
i niezbędną infrastrukturąZabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca wraz
z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
Cena wywoławcza50.490,0081.316,0048.333,0084.200,0054.500,00
Wadium5.049,008.132,004.834,008.420,005.450,00
Przetarg odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2019 roku o godzinie: 10:00 - działka nr 569/4, o godzinie 10:20 - działka nr 569/5, o godzinie 10:40 - działka nr 569/9, o godzinie 11:00 - działka nr 1/2 , o godzinie 11:20 - działka nr 22/7, w sali nr 5 Urzędu Gminy Kłodawa.
Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Kłodawa ul. Gorzowska 40, 66-415 Kłodawa, nr 03 8363 0004 0008 4680 2000 0009 najpóźniej do 13 sierpnia 2019 r. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego gminy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu na podane przez wpłacającego konto bankowe.
Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się możliwościami zagospodarowania nieruchomości i jego akceptacją bez zastrzeżeń.
Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:
- dowód wpłaty wadium,
- w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwo notarialne,
- w przypadku wspólników spółki cywilnej - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne
pełnomocnictwa,
- w przypadku osób prawnych - aktualny wpis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 ze zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości
w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.
Wylicytowana cena podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Do ceny zostanie doliczony 23 % podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia
11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2174 ze zmianami).
Termin zawarcia umowy zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od daty przetargu. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej
w terminie ustalonym przez Wójta Gminy wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym. Nieruchomości są wolne od obciążeń oraz zobowiązań.
Ogłoszenie o przetargu zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, na tablicach ogłoszeń w sołectwach, na stronie internetowej www.klodawa.pl oraz w prasie.
Uwaga! Dokumentacja geodezyjna zgodna z powszechną ewidencją gruntów, nie uwzględnia kosztów ustalenia granic nieruchomości. Wznowienie granic będzie możliwe na koszt nabywcy.
Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodawa nr tel.: 095 721-66-70 lub 095-721-66-65
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.
Sporządzono dnia 02 lipca 2019 roku, RPI.6840.5.2019.AM
Wójt Gminy
/-/ Anna Mołodciak
33929273
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: