Ogłoszenie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Wrocławiu zawiadamia o pierwszej licytacji nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym połozonym przy ul. Wierzchowickiej 12

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Wierzchowicka 12, Wrocław, dolnośląskie
Powierzchnia
652 m2
Cena
1 208 926 zł
Numer ogłoszenia
33929885
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
50-051 Wrocław
Ulica
pl. Teatralny
Osoba kontaktowa
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej

SzczegółySygn.akt KM 1547/10
O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej Tomasz Wieczorek Kancelaria Komornicza nr XXVI we Wrocławiu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 2019-08-26 o godz.13:00 w gmachu Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej ul. Świebodzka 5 sala nr 207 odbędzie się:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
nieruchomości położonej w miejscowości Wrocław, przy ul. Wierzchowicka 12
posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków nr WR1K/00076357/0.
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa zabudowana wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, budynkiem handlowo - usługowym oraz budynkiem garażowym oznaczona w ewidencji gruntów i budynków Katastru Miasta Wrocław numerem działki 113 o pow. 652 m2 (obręb Poświętne), położona przy ulicy Wierzchowickiej numer 12 we Wrocławiu. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi ok. 372 m2. Nieruchomość oddana jest w użytkowanie wieczyste do 28-06-2024 r. Stan prawny nieruchomości jest uregulowany. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta WR1K/00076357/0 przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu. Grunt stanowi własność Gminy Miejskiej Wrocław. Grunt oddany jest w użytkowanie wieczyste do 28 czerwca 2024 r.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę : 1 208 926,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi kwotę 906 694,50 zł (trzy czwarte ceny oszacowania)
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 120 892,60 zł. na rachunek bankowy komornika w banku PKO BP III O/WROCŁAW nr 51102052420000290200190777, lub w postaci książęczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Nieruchomość tą można oglądać w dniu 08.08.2019 r. w godzinach od 11:00 do 11:30,
zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
Komornik Sądowy
Tomasz Wieczorek
GAZETA WYBORCZA
33929885
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: