Ogłoszenie

KSSE ogłasza przetarg ofertowy - wyłonienie podmiotu, który nabędzie prawo własności nieruchomości

śląskie, Mikulczyce, Zabrze

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Mikulczyce, Zabrze, śląskie
Powierzchnia
159 037 m2
Cena
16 000 000 zł
Numer ogłoszenia
156780
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
09-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Treść ogłoszenia w języku polskim znajduje się na stronie www.ksse.com.pl.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
Spółka Akcyjna w Katowicach
40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 42
tel. (+48 32) 2510-736, jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną
ogłasza zaproszenie do przetargu ofertowego mającego na celu:

- wyłonienie podmiotu, który nabędzie prawo własności nieruchomości opisanej poniżej.


Przedmiotem przetargu jest prawo własności niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 15,9037 ha (159 037 m2) położonej na terenie KSSE w Zabrzu obręb ewidencyjny 06, Mikulczyce, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Zabrze i obejmującej działki: nr 135/3 o pow. 85 582 m2 położonej przy ul. Alberta Borsiga oraz nr 144/3 o pow. 73 455 m2 położonej przy ul. Guido Henckela Donnersmarcka, dla których w Sądzie Rejonowym w Zabrzu prowadzona jest Księga Wieczysta nr GL1Z/00033920/8.

Przedmiotowy teren zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów oznaczony jest w całości jako użytek gruntowy - Bp.

Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami i w okolicznościach przewidzianych w ustawie, Prezydent Miasta Zabrze może naliczyć opłatę adiacencką na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu nr XXVI/386/2000 z dnia 20.11.2000 r. ze zmian.

W dziale III księgi wieczystej nr GL1Z/00033920/8 wpisane są ograniczone prawa rzeczowe: odpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu na rzecz spółki pod firmą Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie polegająca na prawie do korzystania z części działek nr 2247/16, 2249/16, 78/3, 44/3, 74/3, 72/3, 97/3, 73/3, 96/3, 87/3, 88/3, 69/3, 48/3, w celu lokalizacji przewodów i urządzeń służących do przesyłania energii elektrycznej, które po wybudowaniu wchodzić będą w skład przedsiębiorstwa tej Spółki, a w tym wybudowania opisanych urządzeń służących do przesyłania energii elektrycznej, prawa dostępu w przyszłości do tych urządzeń w celu usuwania awarii, przeglądów, kontroli, konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany; odpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu na rzecz Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Zabrzu polegająca na prawie do korzystania z części działek nr 1798/16, 2247/16, 2246/16, 2245/16, 42/3, 46/3, 64/3, 65/3, 68/3, 72/3, 2251/16 w celu lokalizacji przewodów i urządzeń, które po wybudowaniu wchodzić będą w skład przedsiębiorstwa tej Spółki, a w tym wybudowania opisanych urządzeń, prawa dostępu do tych urządzeń w celu usuwania awarii, przeglądów, kontroli, konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany; odpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu na rzecz spółki pod firmą Polska Spółka Gazownictwa spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie polegająca na prawie do korzystania z części działek nr: 41/4, 59/3, 60/3, 61/3, 65/3, 70/3, 71/3, 72/3, 73/3, 74/3, 86/3, 88/3, 89/3, 90/3, 91/3, 92/3, 97/3, 105/3, 1798/16, 2245/16, 2247/16, 2256/16, 2257/16, 2258/16, 2310/16, 2244/16, 2252/16, 2251/16 w celu lokalizacji przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu, które po wybudowaniu wchodzić będą w skład przedsiębiorstwa tej Spółki, a w tym wybudowania opisanych urządzeń służących do przesyłania gazu, prawa dostępu w przyszłości do tych urządzeń w celu usuwania awarii, przeglądów, kontroli, konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany; odpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu na rzecz Spółki pod firmą „TERMA DOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu polegająca na prawie do korzystania z części obciążonej działki nr 73/3 w celu lokalizacji przewodów i urządzeń, które po wybudowaniu wchodzić będą w skład przedsiębiorstwa tej Spółki, a w tym wybudowania opisanych urządzeń, prawa dostępu do tych urządzeń w celu usuwania awarii, przeglądów, kontroli, konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany oraz odpłatna służebność gruntowa polegająca na przeprowadzeniu urządzeń infrastruktury technicznej (linia kablowa ziemna średniego napięcia) przez część działki gruntu nr 2249/16 na rzecz każdoczesnego właściciela, wieczystego użytkownika gruntu względnie posiadacza nieruchomości objętej księgą wieczystą nr GL1Z/00066325/7.

Nieruchomość jest niezabudowana o kształcie zbliżonym do dwóch połączonych prostokątów. Sąsiedztwo stanowią tereny usługowe oraz tereny inwestycyjne niezagospodarowane. Dostęp do nieruchomości oraz uzbrojenia od ul. Alberta Borsiga i ul. Salomona Isaaca. Przez działkę 135/3 przebiega sieć kanalizacji deszczowej, napowietrzna linia elektroenergetycza, sieć gazowa, a przez działkę nr 144/3 przebiega sieć kanalizacji deszczowej oraz wzdłuż zachodniej i południowej granicy działki nr 144/3 przebiega rów melioracyjny. Ww. działki usytuowane są w granicach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Nabywca nieruchomości przed wejściem w teren zobowiązany jest do zawarcia trójstronnego porozumienia w sprawie przejęcia gwarancji i rękojmi w ramach podłączenia inwestora (oferenta) do sieci infrastrukturalnej Miasta Zabrze, według wzoru stanowiącego załącznik do Specyfikacji istotnych warunków przetargu.
Przy zbyciu nieruchomości stanowiącej działki nr 135/3 i 144/3 ustanowiona zostanie na jej części nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu na rzecz Miasta Zabrze polegająca na prawie dostępu do istniejących urządzeń przesyłowych sieci kanalizacji deszczowej w celu usuwania awarii, przeglądów, kontroli, konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany. Na działce nr 144/3 zlokalizowany jest rów, wybudowany w ramach projektu z udziałem funduszy europejskich, który znajduje się w okresie trwałości projektu, utrzymanie tego rowu będzie należało do nowego właściciela terenu. Działki nr 135/3 i 144/3 usytuowane są na terenie objętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze dla terenów położonych w północnej części miasta Zabrze uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Zabrzu nr XLIII/562/09 z dnia 14 września 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2009 r. nr 213 poz. 3971). Zgodnie z ustaleniami ww. planu działki nr 135/3 i 144/3 znajdują się na terenie oznaczonym symbolem A.02.PP,SM,UR – co oznacza tereny zabudowy przemysłowej, składów i magazynów oraz drobnej wytwórczości.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 16.000.000,00 zł netto (słownie: szesnaście milionów złotych 00/100).
Do ustalonej w przetargu ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień zapłaty ceny.
Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 2.400.000,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy złotych 00/100 groszy) na rachunek depozytowy Miasta Zabrze (ING Bank Śląski o/Zabrze nr 25 1050 1230 1000 0023 5387 1185), w terminie do 04.09.2019 r. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazane wyżej konto.
Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 10.09.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 42.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wyżej podanym terminie oraz złożenie pisemnej oferty sporządzonej zgodnie z wymaganiami zawartymi w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”, w terminie do dnia 04.09.2019 r. do godz. 16:00 w siedzibie organizatora przetargu.

Dodatkowe warunki przetargu, kryteria oceny oferty pod kątem przedsięwzięcia gospodarczego planowanego na terenie Strefy, szczegółowe informacje o infrastrukturze zawarto w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”, którą można nabyć w siedzibie organizatora przetargu w godz. 9.00 – 16.00, od poniedziałku do piątku. Cena specyfikacji wynosi 10.000,00 zł + 23% VAT (słownie: dziesięć tysięcy złotych) płatna na rachunek Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach (Deutsche Bank PBC S.A. nr 09 1910 1048 2501 9911 2936 0001).

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium ulega przepadkowi na zasadach określonych w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”.

Zarządzający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

drukuj ogłoszenie