Ogłoszenie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Termu Uniejów ogłasza pisemny ofertowy przetarg nioegraniczony na poddzierżawienie części nieruchomości gruntowej

łódzkie, Uniejów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
dzierżawa
Adres nieruchomości
Uniejów, łódzkie
Powierzchnia
8 514 m2
Cena
10 000 zł
Numer ogłoszenia
33930316
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ TERMY UNIEJÓW SP. Z O.O.

SzczegółyWyciąg z Ogłoszenia
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "TERMY UNIEJÓW" Sp. z o.o. w Uniejowie ogłasza pisemny ofertowy przetarg nieograniczony na poddzierżawienie części nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 8514 m2, położonej przy ul. Zamkowej w Uniejowie, oznaczonej nr geodezyjnymi działek 5/15 i 5/16, zabudowanej obiektami Zamku i Domu Pracy Twórczej, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności hotelarskiej, konferencyjnej, gastronomicznej i usług towarzyszących. Powyższa nieruchomość stanowi własność Gminy Uniejów zgodnie z Kw SR2L/00025129/6 i SR2L/00036489/7 Sądu Rejonowego w Łasku, Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Poddębicach i został zgodnie z Umową dzierżawy zawartą 30.04.2013 r. między: Gminą Uniejów a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej "TERMY UNIEJÓW" Sp. z o.o. w Uniejowie w formie aktu notarialnego przed Sabiną Paprocką, Notariuszem w Poddębicach, ul. Narutowicza 9 wydzierżawiona na 30 lat Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej "TERMY UNIEJÓW" Sp. z o.o. w Uniejowie. Na podstawie zgody Burmistrza Miasta Uniejów wyrażonej w imieniu Gminy Uniejów, Dzierżawcy, tj. P.G.K. "TERMY UNIEJÓW" Sp. z o.o. w Uniejowie przysługuje prawo do poddzierżawienia powyższej nieruchomości.
Poddzierżawca będzie mógł prowadzić na przedmiocie poddzierżawy: działalność hotelarską, konferencyjną, gastronomiczną i usługi towarzyszące, z zachowaniem dotychczasowych funkcji, ograniczeń i zobowiązań ciążących na obiektach Zamku i Domu Pracy Twórczej.
Czynsz dzierżawny miesięczny obejmuje: czynsz podstawowy: Cena wywoławcza - 10.000,00 złotych netto (dziesięć tysięcy złotych). Minimalne postąpienie powyżej ceny wywoławczej: 100,00 złotych netto.
Ponadto, każdy z oferentów jest zobowiązany do złożenia oferty na czynsz od przychodu, określany dodatkowo oprócz czynszu podstawowego określonego powyżej.
Stawka wywoławcza czynszu od przychodu wynosi minimum 2% (dwa procent) rocznego wyodrębnionego obrotu Oferenta z działalności na całości przedmiotu dzierżawy.
Minimalne postąpienie powyżej ceny wywoławczej w zakresie czynszu od przychodu: 0,1%.
Czynsz od obrotu liczony jest według formuły: (roczny przychód Oferenta na przedmiocie dzierżawy netto x stawka procentowa ofertowa czynszu od obrotu) płatny miesięcznie, jednakże w wysokości nie mniejszej niż 4.000,00 złotych netto.
Dla celów obliczenia oferty Organizator podaje prognozowaną możliwą kwotę przychodu rocznego z działalności na przedmiocie dzierżawy, które będzie wyłącznie służyć w celu obliczenia cen podanych w ofercie, w kwocie 3.000.000 zł (trzy miliony złotych).
Pisemną ofertę należy składać lub przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Przetarg na poddzierżawienie części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geodezyjnymi działek 5/15 i 5/16 zabudowanej obiektami Zamku i Domu Pracy Twórczej przy ul. Zamkowej w Uniejowie, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności hotelarskiej, konferencyjnej, gastronomicznej i usług towarzyszących" do dnia 05.08.2019 r. do godz.15.00 (do tej daty Organizator musi otrzymać ofertę) na adres: P.G.K. Termy Uniejów Sp. z o.o. w Uniejowie, 99-210 Uniejów ul Polna nr 37 wraz z dowodem uiszczenia wadium.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.08.2019 r. o godzinie 10.30 w siedzibie P.G.K. Termy Uniejów Sp. z o.o. w Uniejowie, 99-210 Uniejów ul. Polna nr 37.
Oferent składający ofertę, zobowiązany jest do wpłaty wadium w kwocie: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
Organizator zastrzega prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Ogłoszenie o przetargu zostaje wywieszone w siedzibie P.G.K. TERMY Uniejów Sp. z o.o. w Uniejowie: 99-210 Uniejów ul. Polna 37 oraz na stronie internetowej firmy: https://zamekwuniejowie.pl/, a ponadto wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszczono na co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu w prasie codziennej o zasięgu regionalnym, tj. w wydaniu łódzkim Gazety Wyborczej z dnia 08.07.2019 r.
Bliższych informacji dotyczących oferowanych do podnajmu lokali można uzyskać u Prezesa Zarządu P.G.K. TERMY Uniejów Sp. z o.o. w Uniejowie; telefon: 609403866, a także na stronie internetowej: https://zamekwuniejowie.pl/.
33930316
drukuj ogłoszenie