Ogłoszenie

Wójt Gm. Żary zaprasza do udziąłu w pierwszym ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gm. Żary położonej w obrębie 0008 Kadłubia Gm. Żary.

mazowieckie, Żary

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Żary, mazowieckie
Powierzchnia
4 211 m2
Cena
306 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
02-08-2019
Numer ogłoszenia
33929896
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
68-200 Żary
Ulica
AL. JANA PAWŁA II 6
Osoba kontaktowa
GMINA ŻARY

SzczegółyWyciąg z ogłoszenia o przetargu
Wójt Gminy Żary
zaprasza do udziału w organizowanym w dniu 9 sierpnia 2019 roku o godzinie 11:00 w sali 106, I piętro w budynku Urzędu Gminy przy Al. Jana Pawła II nr 6 w Żarach pierwszym ustnym przetargu ograniczonym wyłącznie do podmiotów spełniających kryteria dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu art. 3 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), tj. zatrudnianie mniej niż 250 pracowników, przy rocznym obrocie nie przekraczającym 50.000.000 EUR a/lub w całkowitym bilansie rocznym nie przekraczającym 43.000.000 EUR, na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Żary, położonej przy ul. Kominowej obręb Kadłubia w Gminie Żary z przeznaczeniem na cele inwestycyjne.
Opis nieruchomości:
1) Sprzedaży podlega nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Gminy Żary, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków Nr 319/69 o pow. 0,4211 ha, położona w obrębie 0008 Kadłubia Gmina Żary.
2) Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 306 000 ,00 zł (słownie: trzysta sześć tysięcy złotych 00/100) netto.
3) Wadium - 45 900,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100) netto.
4) Do ustalonej w wyniku przetargu ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
5) Dla wyżej opisanej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr ZG1R/00025825/8.
6) Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań - dział III i IV wolny od wpisów.
7) W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kadłubia, uchwała nr XIX/116/05 Rady Gminy Żary z dnia 24 lutego 2005r. działka. działka nr 319/69 oznaczona jest jako1) P - teren zabudowy techniczno produkcyjnej. W uchwalonym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żary, działka nr 319/69 położona w m. Kadłubia, znajduje się w obrębie terenu oznaczonym jako: E6P ekologia (lasy, parki, tereny otwarte), obszary rolnicze, które mogą być przeznaczone pod zabudowę, wytwórczość (przemysł, składy, transport). Nieruchomość ta nie jest położona na obszarze rewitalizacji czy też na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 ze zm.), gdyż Rada Gminy Żary nie podjęła uchwały w sprawie ich wyznaczenia.
8) Sprzedaż gruntów niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) objęta jest 23% stawką podatku VAT.
9) Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2019 r. w sali Nr 106 (I piętro) Urzędu Gminy Żary, Aleja Jana Pawła II Nr 6 o godzinie 1100.
Warunki sprzedaży:
10) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu poprzez złożenie do dnia 2 sierpnia 2019 r. w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska w Urzędzie Gminy Żary przy Al. Jana Pawła II nr 6, pok. 209 w formie pisemnej zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wraz z dokumentacją zawierającą:
a) Nazwę i adres oferenta, numer NIP, aktualny odpis z właściwego rejestru, a w przypadku cudzoziemców (w myśl ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego odpis z właściwego rejestru. Cudzoziemiec zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie gruntu będącego przedmiotem przetargu wymaga uzyskania zezwolenia właściwego ministra.
b) Oświadczenie oferenta, że jest podmiotem spełniającym kryteria dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), tj. zatrudnianie mniej niż 250 pracowników, przy rocznym obrocie nie przekraczającym 50.000.000 EUR a/lub całkowitym bilansie rocznym nie przekraczającym 43.000.000 EUR, o treści: "Oferent oświadcza, że jest podmiotem spełniającym kryteria dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu Załącznika nr 1 (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), tj. zatrudnianie mniej niż 250 pracowników, przy rocznym obrocie nie przekraczającym 50.000.000 EUR a/lub całkowitym bilansie rocznym nie przekraczającym 43.000.000 EUR."
c) Informację o statusie prawnym oferenta, zgodę właściwych organów statutowych oferenta na nabycie nieruchomości objętej przetargiem. W przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika należy przedstawić pełnomocnictwo. W przypadku małżeństw, małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka lub składają oświadczenie o nabywaniu nieruchomości z majątku odrębnego.
d) Złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i gotowości ich nabycia bez zastrzeżeń w obecnym stanie.
e) Udokumentowanie wpłacenia wadium w formie pieniądza, na konto depozytowe Urzędu Gminy Żary Aleja Jana Pawła II Nr 6, PKO BP Nr 85 1020 5402 0000 0202 0351 3421 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 2 sierpnia 2019r., wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Gminy, a w przypadku wpłaty w kasie Urzędu Gminy Żary liczy się data wpłaty. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Gminy Żary. Termin do wniesienia wadium uważa się za dochowany, jeżeli najpóźniej w dniu 2 sierpnia 2019 r. kwota stanowiąca wadium znajdzie się na wyżej opisanym koncie Urzędu.
11) W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko uczestnika przetargu oraz zaznaczyć: Wadium przetarg w dniu 9 sierpnia 2019 r. działka nr 319/69 Kadłubia.
12) Zarządzenie Wójta Gminy Żary nr 70/2019 wraz z Ogłoszeniem i Regulaminem przetargu oraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami zostało zamieszczone na stronie internetowej ( www.gminazary.pl) Urzędu Gminy Żary, www.bip.gminazary.pl. Zarządzenie wraz załącznikami zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu. Wyciąg z ogłoszenia o I przetargu został opublikowany w prasie codziennej tj. Gazecie Wyborczej o zasięgu ogólnokrajowym.
13) Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Urzędu Gminy w Żarach przy Al. Jana Pawła II nr 6, pokój Nr 209 (II piętro) w godzinach pracy Urzędu osobiście lub telefonicznie pod numerem 68 470 73 28.
Żary - 04 lipca 2019r. Wójt Gminy Żary
/ - / Leszek Mrożek
33929896
drukuj ogłoszenie