Ogłoszenie

Burmistrz Olkusza ogłasza IV przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanwj działki nr 1577 położonej w Niesułowicach

małopolskie, Olkusz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, Olkusz, małopolskie
Powierzchnia
11 175 m2
Cena
590 000 zł
Numer ogłoszenia
33929999
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
Rynek 1
Osoba kontaktowa
Urząd Miasta i Gminy Olkusz

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Rynek 1
ogłasza IV przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 1577
o pow. 1,1175 ha , położonej w Niesułowicach gm. Olkusz, objętej księgą wieczystą KR1O/00052422/7 stanowiącej własność Gminy Olkusz. Nieruchomość niezagospodarowana,
o kształcie nieregularnego wielokąta, o zróżnicowanej konfiguracji terenu. Dostęp do drogi publicznej ( drogi wojewódzkiej relacji Olkusz-Trzebinia ) za pośrednictwem wydzielonego ciągu komunikacyjnego oznaczonego jako " KD1D1/2" składającego się z działek nr : 554/13, 556/5, 554/15, 561/1, 560/1, 559/1, 1568 a następnie poprzez mającą być ustanowioną służebnością drogową szerokości 4,50 m po działce nr 1570 łączącą w/w ciąg komunikacyjny
z działką nr 1572 wydzieloną jako teren drogi oznaczonej symbolem " KDD1/2" , stanowiących własność Gminy Olkusz.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Niesułowice i zmianą tegoż planu, działka nr 1577 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem
" 3U" - opisanym jako : " Tereny zabudowy użyteczności publicznej" . Działka przeznaczona do dzierżawy na okres od. 07.2019r. do 12.2019r.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 590.000,00 zł
( słownie: pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych ). Postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej. Sprzedaż opodatkowana podatkiem VAT ( 23% ). Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 118.000,00 zł do dnia 05.09.2019r. włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w Banku Pekao S.A. O/Olkusz nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878.
Przetarg odbędzie się w dniu 10 września 2019r. o godz. 11.30
w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, pok.112.
Pełny tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu obok pok. 207, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu : www.umig.olkusz.plw dziale Nieruchomości , oraz www.bipmalopolska.pl/umigolkusz w dziale: Zamówienia publiczne i ogłoszenia,
ogłoszenia różne.
Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydz. Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, pok. 204 , telefon (32) 6260204.
33929999
drukuj ogłoszenie