Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

KSSE na informuje o I przetargu
na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Zabrze

śląskie, Zabrze

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Zabrze, śląskie
Numer ogłoszenia
156882
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
19-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Treść ogłoszenia w języku polskim znajduje się na stronie www.ksse.com.pl.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, działając w imieniu Prezydenta Miasta Zabrze,
na podstawie art. 12 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zasadach wspierania nowych inwestycji
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1162) i umowy pomiędzy Gminą Zabrze a Katowicką Specjalna Strefą Ekonomiczną S.A. w Katowicach - działając zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań <br>na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r., poz. 1490).

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zabrze przy ul. Powstańców Śląskich 5-7, w siedzibie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S. A. w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 42
oraz na stronie podmiotowej Urzędu Miasta Zabrze w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.ksse.com.pl zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o

I przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Zabrze

1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości położonej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zabrzu przy ul. Alberta Borsiga i Guido Henckela Donnersmarcka, obręb ewidencyjny 06 Mikulczyce, - o łącznej pow. 15,9037ha (159 037 m2), obejmującej działki ewidencyjne nr 135/3 o pow. 85 582 m2 położonej przy ul. Alberta Borsiga
oraz nr 144/3 o pow. 73 455 m2 położonej przy ul. Guido Henckela Donnersmarcka, dla których
w Sądzie Rejonowym w Zabrzu prowadzona jest Księga Wieczysta nr GL1Z/00033920/8.
2. Działki nr 135/3 i 144/3 usytuowane są na terenie objętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze dla terenów położonych w północnej części miasta Zabrze uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Zabrzu nr XLIII/562/09 z dnia 14 września 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2009 r. nr 213 poz. 3971). Zgodnie z ustaleniami ww. planu działki nr 135/3 i 144/3 znajdują się na terenie oznaczonym symbolem A.02.PP,SM,UR - co oznacza tereny zabudowy przemysłowej, składów i magazynów oraz drobnej wytwórczości.
3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 16.000.000,00 zł netto - cena oferowana przez uczestnika przetargu musi być wyższa niż wskazana cena wywoławcza. Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.
4. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 20.09.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 42.
5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie w pieniądzu do dnia 16.09.2019 r. wadium w wysokości 2.400.000,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy złotych 00/100 groszy)
na rachunek depozytowy Miasta Zabrze (ING Bank Śląski o/Zabrze nr 25 1050 1230 1000 0023 5387 1185). Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazane wyżej konto.
6. Szczegółowych informacji na temat warunków i przedmiotu przetargu udziela Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S. A. w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 42 tel. +48 32 251 07 36, w godzinach od 8.00 do 16.00.

 

 

 

 

 

drukuj ogłoszenie