Ogłoszenie

Syndyk masy upadłosci Mariana Zielińskiego zaprasza do przetargu na sprzedaż nieruchomości.

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Łódź, łódzkie
Numer ogłoszenia
33935002
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
91-226 Łódź
Ulica
Pastelowa 20

SzczegółyOBWIESZCZENIE
Sygn. akt XIV GUp 66/16
Syndyk masy upadłości Mariana Zielińskiego - wspólnika ART-DOM M.M. Zielińscy Spółka jawna w upadłości likwidacyjnej, zaprasza do przetargu na sprzedaż w trybie art. 320 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Kasprzaka 3 - stanowiącej gospodarczą całość, jako centrum handlowo-biurowe, składającą się z działek gruntu:
nr 17/19 o pow. 1821 m2, nr 17/28 o pow. 3748 m2, nr 17/30 o pow. 697 m2, nr 56/8 o pow. 1408 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta LD1M/00124237/9 (prawo użytkowania wieczystego),
nr 45/7 o pow. 7107 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta LD1M/00124233/1 (prawo użytkowania wieczystego)
nr 56/6 o powierzchni 2198 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta LD1M/00119393/2 (prawo własności).
Przedmiotem przetargu jest łączna sprzedaż wszystkich wyżej wymienionych nieruchomości.
Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 10.530.000 zł (dziesięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy złotych) netto.
Przetarg zostanie przeprowadzony w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi w Łodzi przy ulicy Pomorskiej 37 sala 309 w dniu 12 września 2019 roku, godzina 10.00.
Oferty mogą być składane w zaklejonej kopercie w terminie do godziny 15.00 dnia poprzedzającego datę otwarcia i rozpoznania ofert, to jest do dnia 11 września 2019 roku, na adres syndyka masy upadłości: Kancelaria radcy prawnego Michał Raj, ul. Wigury 30a lok. 11, 90-319 Łódź z czytelnym napisem na kopercie: ""OFERTA ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI - Łódź, Centrum Handlowe Kasprzaka 3" (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).
Przystępujący do przetargu, pod rygorem odrzucenia jego oferty, powinien najpóźniej w dniu poprzedzającym datę otwarcia i rozpoznania ofert, wpłacić wadium w kwocie 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) na rachunek bankowy o numerze 11 2490 0005 0000 4000 8655 4883 Alior Bank SA (decyduje data wpływu środków na rachunek syndyka).
Regulamin przetargu zostanie wyłożony do wglądu w biurze Syndyka, w Łodzi przy ulicy Wigury 30a lok. 11, oraz w Sądzie Rejonowym w dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37.
Przedmiot przetargu można oglądać w terminie do składania ofert, po uprzednim uzgodnieniu z Syndykiem, który również udziela szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres syndyk@upadlosci-lodz.pllub telefonicznie pod nr tel. 533 745 415.
Ogłoszenie oraz warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane. Zastrzega się również możliwość odwołania całego przetargu bez podania przyczyny.
33935002
drukuj ogłoszenie