Ogłoszenie

Burmistrz Nysy ogłasza przetrag ustny na sprzedaż nieruchomość niezabudowanych położonych w Nysie w obrębie Radoszyn

dolnośląskie, Nysa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, Nysa, dolnośląskie
Powierzchnia
4 768 m2
Cena
501 250 zł
Numer ogłoszenia
33935185
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
48-300 Nysa
Ulica
Kolejowa 15
Osoba kontaktowa
Gmina Nysa

SzczegółyBZP.6840.4.2019
BURMISTRZ NYSY
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych o łącznej powierzchni 4768 m2, położonych w Nysie obręb Radoszyn
Działka nr 1/27, o pow. 4482 m2, karta mapy 2, K.W. OP1N/00066359/5, Poz. rej./symbol klaso-użytku: G. 403;Bp.
Działka nr 1/121, o pow. 286 m2, karta mapy 11, K.W. OP1N/00066360/5, Poz. rej./symbol klaso-użytku: G. 692;Bp.
Opis nieruchomości: Nieruchomości niezabudowane położone w Nysie, obręb Radoszyn w rejonie ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego i ul. Mjr. Hieronima Dekutowskiego "Zapory".
Uwaga:
- działki częściowo porośnięte tzw. samosiejkami,
- w sąsiedztwie - dostęp do energii elektrycznej, wody, kanalizacji, a dalej - do gazu,
- przez teren działek nie przechodzi żadna sieć infrastruktury technicznej.
Przeznaczenie: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe działki znajdują się na terenie oznaczonym symbolem: UH, UGP-12, tj. teren usług podstawowych w zakresie handlu, gastronomi
i usług bytowych.
Nieruchomości nie są obciążone jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich.
Nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 501.250,00 zł
Warunki płatności: Cena osiągnięta w przetargu + podatek od towarów i usług wg obowiązujących przepisów, płatna przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe.
Przetarg odbędzie się w dniu 25 września 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Nysie ul. Kolejowa 15, pok. nr 209 o godz.10:00
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wnieść w gotówce w kasie Urzędu Miejskiego w Nysie
ul. Kolejowa 15 lub na konto Urzędu: ING Bank Śląski S.A. Nr 34 1050 1504 1000 0022 8890 9431, nie później niż do 20.09.2019 r.
Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Nysie.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie ulega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają wpłacone wadium zostanie zwrócone.
Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej:
1. Dokumentu tożsamości, a osoby prawne dodatkowo winne okazać aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru, a w przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika (oprócz aktualnego wypisu) przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną - okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących
z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego
o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
2. Dowodu wniesienia wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.
W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca nie będącego obywatelem lub przedsiębiorcą państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r.
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. 2017 poz. 2278 t.j), wymagane będzie zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.
Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, zamieszczone w Gazecie Wyborczej oraz na stronach internetowych: www.bip.nysa.pli www.nysa.eu
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i przetargu można uzyskać w Biurze Zamówień Publicznych, Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul Kolejowej 15, pok. 226, jak również telefonicznie pod nr 77 40 80 560 lub 77 40 80 553.
33935185
drukuj ogłoszenie