Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Żary ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż z zasobu nieruchomości Gminy Żary o statusie miejskim niezabudowanych nieruchomości gruntowych.

lubuskie, Żary

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
SERBSKA, Żary, lubuskie
Powierzchnia
4 784 m2
Cena
514 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
27-09-2019
Numer ogłoszenia
33935268
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
68-200 Żary
Ulica
RYNEK 1-5
Osoba kontaktowa
GMINA ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Burmistrz Miasta Żary ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż z zasobu nieruchomości Gminy Żary o statusie miejskim niezabudowanych nieruchomości gruntowych
Lp.Nr
Działki
-------
Powierzchnia
------
Nr
księgi
wieczystej
------
Położenie
Opis
i przeznaczenie
nieruchomości
oraz sposób
jej
zagospo-
darowania
Cena wywoławcza
netto
(zł)
Proponowana
wysokość postąpienia
(zł)
1.235/14; 246/3; 251/9; 251/25; 248/9; 235/4
(użytki - RVI, RIVa, RIVb, Bp,dr)
-------
0,4784ha
---------
ZG1R/00048312/6
---------
rejon ul. Serbskiej
obręb 7
Nieruchomość gruntowa
niezabudowana,
porośnięta chwastami,
trawą, krzakami
i drzewkami
samosiejkami, kształt
nieruchomości nieregularny,
zbliżony
do wielokąta,
ukształtowanie terenu
płaskie (nie występuje
deniwelacja terenu). Sieci
infrastruktury technicznej
występują w pewnej odległości.
Nad nieruchomością przebiega
napowietrzna linia elektroenergetyczna
średniego napięcia
oraz znajdują się
słupy napowietrznej linii
energetycznej, które w części
utrudniają efektywną
zabudowę nieruchomości.
Zgodnie ze zmianą miejscowego
ogólnego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Żary
uchwaloną Uchwałą Nr XXIX/31/97
Rady Miejskiej w Żarach
z dnia 18 czerwca 1997r
(Dz. Urz. Woj. Zielonogórskiego Nr 15,
poz. 149 z dn. 16.09.1997r) działki
nr 235/14, 246/3,
251/9, 251/25, 248/9, 235/4,
obręb 7 zlokalizowane są
w granicach terenu oznaczonego
symbolem J2MU - teren
mieszkalno - usługowy,
a zachodnia część działki
nr 251/25 zlokalizowana
jest w granicach terenu GP-80 -
teren obwodnicy i rond.
514.000,00 zł
5.500,00zł
2.235/15, 232/2, 233/7
(użytki - RVI, RIVb, RV, SRV, SRVI,dr)
-------
0,7671ha
----------
ZG1R/00048446/4
---------
rejon ul. Serbskiej
obręb 7
Nieruchomość gruntowa
niezabudowana, porośnięta
chwastami,
trawą, krzakami i drzewkami
samosiejkami, kształt
nieruchomości nieregularny,
zbliżony
do wielokąta,
ukształtowanie terenu
płaskie (nie występuje
deniwelacja terenu). Sieci
infrastruktury technicznej
występują w pewnej odległości.
Nad nieruchomością
przebiega napowietrzna
linia elektroenergetyczna
średniego napięcia
oraz znajdują się
słupy napowietrznej linii
energetycznej, które w części
utrudniają efektywną zabudowę
nieruchomości. Zgodnie
ze zmianą miejscowego
ogólnego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Żary
uchwaloną Uchwałą Nr XXIX/31/97
Rady Miejskiej w Żarach
z dnia 18 czerwca 1997r
(Dz. Urz. Woj. Zielonogórskiego
Nr 15, poz. 149 z dn. 16.09.1997r)
działki nr 235/15, 232/2, 233/7
obręb 7 zlokalizowane są w granicach
terenu oznaczonego symbolem
J2MU - teren mieszkalno - usługowy.
740.000,00 zł
7.500,00zł
Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 02 października 2019 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Żarach. Wadium wniesione w walucie polskiej w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Żarach lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Żarach: PKO BP 34 1020 5402 0000 0302 0313 9094 do dnia 27 września 2019r. W przypadku dokonania płatności w formie przelewu bankowego, wpłata winna nastąpić odpowiednio wcześniej, aby została ujawniona na rachunku organizatora przetargu najpóźniej w dniu 27 września 2019 r. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 poz. 2174 ze zmianami) obowiązujący w dacie sprzedaży (aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%). Nieruchomości wolne są od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie są przedmiotem zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Ogłoszenie o przetargu wraz z treścią Regulaminu przetargów na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Żary o statusie miejskim zostają wywieszone w siedzibie tutejszego urzędu (II piętro) oraz zamieszczone na miejskiej stronie internetowej www.bip.zary.pl. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zostaje podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie. Szczegółowych informacji o przetargu udziela: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Architektury i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Żarach, pokój 213b, tel. 068 470 83 19.
33935268
drukuj ogłoszenie