Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości PW Promarket w Drzewcach sprzeda z wolnej reki w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty prawo własności nieruchomości gruntowej zlokalizownaje w miejscowości Drzewce gmina Nałęczów

lubelskie, Drzewce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Drzewce, lubelskie
Cena
400 725 zł
Numer ogłoszenia
33936258
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
02-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PROMARKET TOMASZ MAZUREK W DRZEWCACH

SzczegółySyndyk masy upadłości Tomasza Mazurka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą "Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROMARKET" w Drzewcach sprzeda z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty, prawo własności nieruchomości gruntowej- działki gruntu o numerze ewidencyjnym nr 376/6 zabudowanej domem jednorodzinnym, zlokalizowanej w miejscowości w Drzewce,gminie Nałęczów,obręb 7-Drzewce, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LU1P/00092286/4 przez Sąd Rejonowy V wydział Ksiąg Wieczystych w Puławach za cenę nie niższą niż 400 725,-zł co stanowi 75% ceny oszacowania.
Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest:
1. złożenie oferty w biurze syndyka Doroty Dobrowolskiej, ul. Budowlana 50 lok. 109, 20-469 Lublin, w terminie do 02 września 2019r. do godziny 14.00,w zapieczętowanej, nieprzezroczystej kopercie, która winna być umieszczona również w nieprzezroczystej zamkniętej większej kopercie z adnotacją na obu kopertach: "OFERTA - NIERUCHOMOŚĆ - IX GUp 88/18" z dopiskiem "NIE OTWIERAĆ". Syndyk zastrzega, iż liczy się data wpływu oferty, a nie data wysyłki listem poleconym,
2. wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywołania. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Sprzedającego prowadzony w Credit Agricole Bank Polska S.A o numerze 02 1940 1076 3195 0802 0000 0000,
Oferta winna spełniać wymogi formalne określone w Regulaminie sprzedaży.
Z Regulaminem sprzedaży i przedmiotem sprzedaży oraz operatem szacunkowym Oferenci mogą zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu, w biurze syndyka w Lublinie, przy ul. Budowlanej 50 lok. 109, nr tel. 515 476 584, 515 476 638, w dni robocze w godz. od 9.00-15.00. Syndyk zastrzega sobie: prawo swobodnego wyboru oferty, unieważnienia postępowania na sprzedaż w całości lub części bez podania przyczyn, prawo przeprowadzenia licytacji wśród oferentów w celu uzyskania najkorzystniejszego dla masy upadłości rozstrzygnięcia."
33936258
drukuj ogłoszenie