Ogłoszenie

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Kaliska

kujawsko-pomorskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, ---, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
75 001 m2
Cena
1 346 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
08-10-2019
Numer ogłoszenia
33936766
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
---
Ulica
---

SzczegółyBURMISTRZ LUBIENIA KUJAWSKIEGO
O G Ł A S Z A
I przetarg ustny nieograniczony
który odbędzie się w dniu 8 października 2019r. (wtorek) w Urzędzie Miejskim
w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 29, pokój nr. 11 o godz. 10.00 na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubień Kujawski położonej
w m. Kaliska, obręb ewidencyjny Kaliska:
L.p. nr działki powierzchnia numer cena wywoławcza kwota wadium
w ha KW w zł w zł
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. 232/70 7,5001 WL1W/00062016/2 1.346.000,00 134.600,00
Do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez uczestnika przetargu wadium na konto 03 9557 1029 0000 3186 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Kowalu Oddział w Lubieniu Kujawskim do dnia 2 października 2019r. oraz przedłożenie w dniu przetargu Komisji Przetargowej w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych - aktualny odpis z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy) lub wydruk
z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z dowodem tożsamości lub stosownym pełnomocnictwem i z dowodem tożsamości. Za datę wpływu wadium przyjmuje się datę wpływu na wyżej podany rachunek bankowy. W dniu przetargu Komisja Przetargowa stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra przepada, jeżeli nie zostanie zawarta umowa notarialna w uzgodnionym terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegra zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wysokość postąpienia nie może być mniejsza niż 1 % ceny wywoławczej
w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Umowa kupna sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego w uzgodnionym terminie.
Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca.
Obciążenia nieruchomości: nieruchomość wolna od obciążeń.
Opis i przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania: grunty orne
z przeznaczeniem na uprawy polowe; w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren o funkcji: przeznaczenie podstawowe - funkcje przemysłowo-usługowe. Oznacza to możliwość lokalizacji przemysłu, składów, baz oraz rożnych miejsc pracy np. UR, UH, A itp. dopuszcza się funkcję mieszkaniową dla właściciela zakładu, funkcję usługową niezbędną dla obsługi zatrudnionych w zakładzie, funkcję obsługi technicznej komunikacji samochodowej. W przypadku wystąpienia nieujawnionych na mapie sieci uzbrojenia terenu, nabywca zobowiązany jest do umożliwienia dostępu do nich, a w razie kolizji z planowaną zabudową dokonać ich przełożenia w ramach kosztów własnych. Burmistrz Lubienia Kujawskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych. Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim pokój nr 2 oraz
17 pod numerem telefonu 54 284 43 22 lub 54 284 43 52.
33936766
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: