Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości Piotra Jarząbka ogłasza konkur ofert na sprzedaż prawa własności zabudowanej działki gruntu położonej przy ul. Stokrotki 16A w Łodzi

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Łódź, łódzkie
Powierzchnia
571 m2
Cena
386 667 zł
Numer ogłoszenia
33937319
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SYNDYK MASY UPADŁOŚCI PIOTRA JARZĄBKA

SzczegółyOGŁOSZENIE
1. Syndyk masy upadłości syndyk Piotra Jarząbka osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej PESEL 56050506058 ogłasza na przedstawionych poniżej warunkach, konkurs ofert na sprzedaż prawa własności zabudowanej działki gruntu położonej przy ul. Stokrotki nr 16A w Łodzi w obrębie B-24, Gmina Miasto Łódź, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 83/1 o powierzchni 571 m2, "B"- tereny mieszkaniowe, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr LD1M/00007884/3.
Cena wywoławcza wynosi: 386.667,00 (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) złotych brutto.
2. Syndyk zaprasza do składania pisemnych ofert w języku polskim w zaklejonej kopercie w terminie do 3 września 2019 r. na adres: Syndyk masy upadłości Piotra Jarząbka osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej PESEL 56050506058, ul. A. Struga nr 16, lok.311, 90-513 Łódź, z odpowiednim czytelnym napisem na kopercie: "Konkurs ofert - Nieruchomość". Decyduje data doręczenia oferty na podany adres.
3. Przystępujący do konkursu, pod rygorem odrzucenia jego oferty, powinien wpłacić wadium w terminie określonym w pkt 2 w wysokości stanowiącej 10% (dziesięć procent) ceny wywoławczej na rachunek bankowy masy upadłości nr 48 1020 3352 0000 1102 0246 3263 prowadzony przez Bank PKO BP SA w Warszawie I Oddział w Łodzi.
4. Jawne otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w dniu 6 września 2019 r. w siedzibie syndyka masy upadłości w Łodzi, ul. A. Struga nr 16, lok. 311, 90-513 Łódź, o godzinie 09.00.
5. Ogłoszenie oraz warunki konkursu ofert mogą być zmienione lub odwołane, bez podania przyczyny. Syndykowi przysługuje prawo uznania bez podawania przyczyny, że konkurs nie został rozstrzygnięty oraz prawo unieważnienia całego konkursu lub jego części bez podawania przyczyn.
6. Szczegółowe warunki konkursu ofert określa regulamin sporządzony przez syndyka w oparciu o postanowienie sędziego-komisarza z dnia 8 lipca 2019 r., sygn. akt XIV GUp 150/18. Regulamin został wyłożony do wglądu w siedzibie syndyka masy upadłości w Łodzi, 90-513 Łódź, ul. A. Struga nr 16, lok. 311 oraz w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Pomorskiej 37.
7. Nieruchomość można oglądać w terminie do 3 września 2019 r. po wcześniejszym
uzgodnieniu z syndykiem (numer telefonu: 604-58-31-31), od którego można również uzyskać dodatkowe informacje o w/w nieruchomości.
33937319
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: