Ogłoszenie

Syndyk Masy Upadłośći Podkarpackiego Centrum Leasingowego Sp. z o.o. sprzeda nieruchomości położone w Miękiszu Nowym

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Rzeszów, podkarpackie
Numer ogłoszenia
33937834
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-
Osoba kontaktowa
PODKARPACKIE STOWARZYSZENIE DORADCÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH

SzczegółySyndyk
Masy Upadłości Podkarpackiego Centrum Leasingowego Sp. z o.o. z/s w Rzeszowie stosownie do postanowienia Sędziego Komisarza z dnia 18.07.2019 r. sprzeda :
I . Nieruchomości
1. Nieruchomość gruntowa zabudowana kompleksem budynków magazynowo -socjalno-warsztatowych w Miękiszu Nowym 142 wpisana do KW PR1J/00091664/0 oznaczonej jako działka nr 824/2 o pow. 7,7787 ha - wartość oszacowania netto - 1 741 667,00 zł.
2. Nieruchomość gruntowa zabudowana kompleksem budynków biurowo - magazynowo -warsztatowych oznaczonych jako działka o nr ewid. 369/1 o pow. 1,4474 ha w obrębie Tarnawa Dolna cena oszacowania - 314 922,00 zł. oraz nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem warsztatowo-administracyjnym oznaczonych jako działka o nr ewid. 369/2 o pow. 2,2256 ha w obrębie Tarnawa Dolna cena oszacowania 281 721,00 zł. obie wpisane do KW KS1S/00080960/1 oraz nieruchomość gruntowa oznaczona jako udział 12/48 działki nr ewid.369/3 o pow. 01631 ha położona w obrębie Tarnawa Dolna wpisana do księgi nr KS1S/00080026/2 cena oszacowania 4 372,00 zł. Łączna wartość nieruchomości w cenach oszacowania netto - 601 015,00 zł.
Nieruchomości można nabyć spełniając następujące warunki :
Oferowana cena nie może być niższa niż minimalna wskazana w oszacowaniu .
Złożyć pisemną ofertę w zapieczętowanej kopercie z napisem: "Przetarg PCL Sp. z o.o. - V GUp. 268/18 -postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku - NIE OTWIERAĆ" w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, 35-303 Rzeszów, ul. Kustronia 4,
w terminie 30 dni od daty ukazania się w prasie ogłoszenia o sprzedaży.
Wpłacić wadium w kwocie 10% ceny oszacowania na rachunek Upadłego:
83 8642 1126 2012 1109 8597 0001
Oferta powinna zawierać :
a) imię i nazwisko, dokładny adres, nr telefonu ( dla osób fizycznych),
b) nazwę firmy, dokładny adres, tel/fax, NIP, REGON oraz dokument potwierdzający status prawny oferenta tj. wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
c) przedmiot przetargu,
d) oferowaną cenę wyrażoną kwotowo,
e) sposób i termin zapłaty oraz inne propozycje przetargowe,
f) dowód wpłaty oraz wskazanie rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium w razie nie przyjęcia oferty,
g) pisemną deklarację o pokryciu przez oferenta kosztów notarialnej umowy sprzedaży,
h) pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu i nie wnosi zastrzeżeń,
i) promesę zezwolenia MSWiA dla oferentów będących osobami zagranicznymi, które mają obowiązek uzyskania zezwolenia,
j) oferta oraz wszystkie zobowiązania i oświadczenia muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta uwidocznione w aktualnym odpisie z KRS-u lub innym właściwym rejestrze,
k) przetarg nie dojdzie do skutku w razie niezłożenia oferty spełniającej warunków określonych postanowieniem. Natomiast złożona oferta spełniająca wymienione warunki wiąże oferenta do zakończenia przetargu i zatwierdzenia wybranego oferenta przez Sędziego Komisarza ,
l) wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana i zatwierdzona przez Sędziego Komisarza będzie zaliczone na poczet ceny nabycia,
m) jeżeli uczestnik przetargu, mimo wyboru oferty, uchyla się od zawarcia umowy, pobrane wadium przepada na rzecz masy upadłości ,
n) w przypadku nieuregulowania przetargu niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy prawa upadłościowego i naprawczego oraz kodeksu cywilnego,
o) sprzedający zastrzega prawo zmiany warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wyboru oferty jak również jego odwołania bez podania przyczyn,
p) Syndyk dopuszcza na zasadzie art. 701kc możliwość przeprowadzenia aukcji, w sytuacji gdy różnica pomiędzy dwoma najwyższymi ofertami jest równa bądź mniejsza niż 5% zaoferowanej najwyższej sumy,
q) termin na zawarcie umowy sprzedaży liczy się od dnia prawomocnego zatwierdzenia wybranej oferty przez Sędziego Komisarza, jednak nie dłuższy niż 4 m-ce ,
r) uznanie rachunku bankowego sprzedającego musi nastąpić przed datą zawarcia umowy sprzedaży,
s) w przypadku złożenia kilku ofert przez tego samego oferenta, przedmiotem rozpatrywania będzie ostatnia złożona oferta.
t) W przypadku gdy w małżeństwie obowiązuje wspólność, a oferta jest składana przez jednego z małżonków należy dostarczyć oświadczenie drugiego z małżonków o zgodzie na nabycie w formie i treści prawem przewidzianej,
u) Oświadczenie oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby złożenia oferty i zawarcia umowy.
Otwarcie ofert i wybór oferenta odbędzie się w terminie 7 dni od daty upływu terminu na składanie ofert. Wyboru oferty dokonuje Syndyk, przy czym dla przeniesienia własności niezbędne jest zatwierdzenie wybranego oferenta przez Sędziego Komisarza.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz stanu prawnego przedmiotu przetargu , operat szacunkowy oraz regulamin przetargu jest dostępny w Biurze Syndyka w Rzeszowie ul. Geodetów 1/303. Informacje można uzyskać także pod nr tel. 607 621 616 oraz mail : montares@onet.pl
II. Ruchomości - używane.
W skład oferowanych do sprzedaży ruchomości wchodzą :
1. Linie do produkcji pelletu
2. Samochód osobowy SKODA Fabia Combi 1,6 rok prod. 2011
3. Samochody ciężarowe
4. Przyczepy ciężarowe
5. Wyposażenie biura
Warunkiem nabycia ruchomości jest złożenie oferty wraz z ceną a przeniesienie własności ruchomości na nabywcę nastąpi po zatwierdzeniu oferty przez Sędziego Komisarza.
Szczegółowy wykaz oferowanych do sprzedaży ruchomości i ceny można uzyskać w biurze Syndyka ul. Geodetów 1/303 lub drogą mail : montares@onet.pl
33937834
drukuj ogłoszenie