Ogłoszenie

Licytacja nieruchomości położonej w Rymaniu

zachodniopomorskie, Rymań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Rymań, zachodniopomorskie
Cena
244 125 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
20-09-2019
Numer ogłoszenia
33938524
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
78-100 Kołobrzeg
Ulica
Armii Krajowej 2
Osoba kontaktowa
Urząd Skarbowy w Kołobrzegu

SzczegółyOBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kołobrzegu, na podstawie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
20 września 2019 r. o godz. 11:00
w siedzibie Urzędu Skarbowego w Kołobrzegu przy ul. Armii Krajowej 2 w pokoju 314 (3 piętro), odbędzie się
PIERWSZA LICYTACJA
nieruchomości należącej do p. Grzegorza Sikorskiego, położonej w Rymaniu, dla której Sąd Rejonowy w Kołobrzegu prowadzi księgę wieczystą KW KO1L/00043988/7.
Suma oszacowania licytowanej nieruchomości wynosi 325 500,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy pięćset złotych), zaś cena wywołania jest równa 3/4 wartości sumy oszacowania i wynosi 244 125,00 zł.
Licytant przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 32 550,00 zł. Wadium winno być złożone w gotówce lub w postaci czeku potwierdzonego, wystawionego na Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kołobrzegu. Wadium można także wpłacać na konto depozytowe Urzędu Skarbowego w Kołobrzegu: NBP O. O. Szczecin 47 1010 1599 0176 5913 9120 1000 (o dacie złożenia wadium przesądza data zaksięgowania kwoty na ww. rachunku). Czek, gotówkę lub potwierdzenie wpłaty należy złożyć w dniu licytacji w pokoju 314 (3 piętro) w godzinach od 9:00 do 10:30.
Zgodnie z przepisami art. 111d § 3 ww. ustawy, w licytacji mogą również uczestniczyć osoby reprezentowane przez pełnomocnika, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym.
Zgodnie z art. 111d § 1 ww. ustawy, w licytacji nie mogą uczestniczyć: zobowiązany, pracownicy obsługujący organ egzekucyjny, małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1 i 2, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji tej samej nieruchomości, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu administracji publicznej, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W terminie 14 dni przed dniem licytacji od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00 (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu) można oglądać nieruchomość oraz przeglądać akta egzekucyjne w siedzibie Urzędu Skarbowego w Kołobrzegu przy ul. Armii Krajowej 2 (pokój 115, telefon (94) 35 519 65).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.
Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.
Zgodnie z art. 110z ww. ustawy, na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Skargę można wnieść w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia licytacji do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kołobrzegu. Na postanowienie organu egzekucyjnego oddalające skargę przysługuje zażalenie.
Organ egzekucyjny zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.
33938524
drukuj ogłoszenie