Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Wleń ogłasza drugi przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem szkoły i przedszkola w miejscowości Wleń ul. Stachowicza 6

dolnośląskie, Wleń

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Stachowicza 6, Wleń, dolnośląskie
Powierzchnia
389,2 m2
Cena
750 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
15-10-2019
Numer ogłoszenia
33938782
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
59-610 Wleń
Ulica
Pl. Bohaterów Nysy
Osoba kontaktowa
Gmina Wleń

SzczegółyBurmistrz Miasta i Gminy Wleń
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony po bezskutecznym przetargu w dniu 18.06.2019r na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem szkoły i przedszkola
w miejscowości Wleń ul. Stachowicza 6 , działka nr 178 , o pow. 0,2402 ha.
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana budynkiem szkoły o pow. użytkowej 967 m2 i przedszkola o powierzchni użytkowej 389,2 m2 . Nieruchomość położona we Wleniu przy ul. Stachowicza 6 na działce gruntu 178 o pow. 0,2402 ha, KW JG1S/00036401/8 . Budynek szkoły jest 3 kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony w zabudowie półzwartej z budynkiem przedszkola o dwóch kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej, murowane, aktualnie od kilku lat nieużytkowane. Teren wokół utwardzony kostką betonową i wylewką betonową. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wleń (uchwała Rady Miasta i Gminy Wleń nr 65/XIV/07 z dnia 20 grudnia 2007 r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 28 poz. 411 z dnia 6 lutego 2008 r.) działka położona jest w obszarze oznaczonym symbolem : 104UP- tereny zabudowy usługowej (usługi publiczne), GSB/OW - przeznaczenie terenu strefa "B" ochrony podstawowych wartości kulturowych, strefa "OW" obserwacji archeologicznych, GSA : Strefa "A" ścisłej ochrony konserwatorskiej, TZ2- tereny zalane podczas powodzi, ODZ: obiekt do zachowania.
Cena wywoławcza: 750.000,00 zł (słownie : siedemset pięćdziesiąt tysięcy zł ) do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT
Wadium : 75.000,00 ( słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy zł)
Przetarg odbędzie się 15 października 2019r. o godz. 10.oo w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wleń przy Placu Bohaterów Nysy 7.
Wadium w pieniądzu w wyżej określonej wysokości winno wpłynąć na konto Urzędu Miasta i Gminy Wleń BS Lwówek Śląski O/Wleń nr 79 8384 1019 0000 0228 2000 0019 w terminie do dnia 8 października 2019 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zwraca się niezwłocznie , po pisemnej dyspozycji wpłacającego. Wypłata wadium nastąpi na wskazane konto.
W przetargu mogą brać udział:
- osoba prawna - jej reprezentant lub przedstawiciel upoważniony notarialnie do jej reprezentowania;
- osoba fizyczna - osobiście lub przez upoważnionego notarialnie pełnomocnika.
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U z 2004 r. nr 167 poz.1758 ze zm ).
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać : dokument tożsamości , dowód wniesienia wadium, który podlega przedłożeniu komisji przetargowej . W przypadku osób prawnych - aktualny odpis z właściwego rejestru( oryginał lub poświadczona za zgodność kopię ).
Osoby , które nie będą posiadały w/w dokumentów nie będą dopuszczone do uczestnictwa w przetargu. Umowa w formie aktu notarialnego winna być zawarta w terminie jednego miesiąca od dnia przetargu. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wleń na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wleń oraz w prasie ogólnopolskiej.
Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Urząd Miasta i Gminy Wydział ds. Gospodarki Lokalami we Wleniu ( pok. 3) tel. 75/7136075.
33938782
drukuj ogłoszenie