Ogłoszenie

Wyciąg o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Babimost.

mazowieckie, Babimost

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Babimost, mazowieckie
Cena
36 784 zł
Numer ogłoszenia
33939014
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
66-110 Babimost
Ulica
Rynek 3
Osoba kontaktowa
GMINA BABIMOST

SzczegółyWyciąg
z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Babimost
Lp.
Oznaczenie nierucho-
mości
Nr działki
Pow. działki
w ha
Nr
księgi wieczystej
Opis
nierucho-
mości
i przezna-
czenie
w planie
zagospoda-
rowania
przestrzen-
nego
Forma sprzedażyCena
nierucho-
mości
netto w zł
Cena
wywoławcza nierucho-
mości
brutto w zł
Wadium
w zł
1.620/80,0846ZG2S/
00000597/7
Obręb Babimost.
Brak planu
zagospoda-
rowania
przestrzennego
Gminy
Babimost.
Przedmiotowe
nieruchomości
Na
własność;
przetarg
ustny
nieogra-
niczony
36 784,0045 244,32
w tym
należny
podatek
VAT
w wysokości
8 460,32
4 500,00
2.620/90,0842ZG2S/powstały
na skutek
podziału
działki
oznaczonej
numerem
620/3,
obręb
Babimost,
na którą
została
wydana
decyzja
o warunkach
zabudowy,
znak BUD.
36 610,0045 030,30
w tym
należny
podatek
VAT
w wysokości
8 420,30
4 500,00
00000597/76730.6.2014,
z dnia
21.02.2014 r.
zgodnie,
z którą
nierucho-
mość
przezna-
czona
jest
pod zabudowę
mieszkaniową
jednorodzinną
wraz z
infrastrukturą.
Zgodnie
z ewidencją
gruntów
nieruchomość
stanowi
teren
zurbanizowany niezabudowany.
1. Nieruchomość nr 620/8, jest wolna od wszelkich długów, hipotek oraz praw i roszczeń osób trzecich.
Przez nieruchomości przebiega sieę wodociągowa PCV 110. Od sieci wodociągowej odprowadzone jest przyłącze w40 do działki numer 631. Ponadto przez nieruchomość 620/8, przebiega sieę kanalizacji sanitarnej tłocznej o średnicy Ř 63 mm, przeznaczona do likwidacji. Nabywca nieruchomości udziela nieodpłatnej i bezterminowej służebności przesyłu na rzecz Gminy Babimost w postaci nieograniczonego dostępu celem konserwacji, modernizacji i naprawy sieci wodociągowej. Jeśli do dnia zawarcia aktu notarialnego - umowy sprzedaćy przedmiotowej nieruchomości, nie nastąpi likwidacja sieę kanalizacji sanitarnej tłocznej o średnicy Ř 63 mm, nabywca ww. nieruchomości udzieli takće nieodpłatnej i bezterminowej słućebności przesyłu na rzecz Gminy Babimost w postaci nieograniczonego dostępu celem konserwacji, modernizacji i naprawy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej.
W przypadku, gdy przebiegające sieci kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem
i staraniem w uzgodnieniu z właścicielem sieci. Podczas lokalizacji budynku muszą zostać zachowane obowiązujące odległości od przebiegających przez działkę sieci.
2. Nieruchomość nr 620/9, jest wolna od wszelkich długów, hipotek oraz praw i roszczeń osób trzecich.
Przez nieruchomości przebiega sieę kanalizacji sanitarnej tłocznej o średnicy Ř 63 mm przeznaczona do likwidacji. Ponadto przez nieruchomość 620/9, przebiega linia kablowa oświetlenia zewnźtrznego, takće przeznaczona do likwidacji. Jeśli do dnia zawarcia aktu notarialnego - umowy sprzedaćy przedmiotowej nieruchomości, nie nastąpi likwidacja sieę kanalizacji sanitarnej tłocznej o średnicy Ř 63 mm oraz linii kablowej oświetlenia zewnźtrznego, nabywca ww. nieruchomości udzieli nieodpłatnej i bezterminowej służebności przesyłu na rzecz Gminy Babimost w postaci nieograniczonego dostępu celem konserwacji, modernizacji i naprawy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, bądź odpowiednio linii kablowej oświetlenia zewnętrznego. W przypadku, gdy przebiegające sieci kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem w uzgodnieniu
z właścicielem sieci. Podczas lokalizacji budynku muszą zostać zachowane obowiązujące odległości od przebiegających przez działkę sieci.
I. Przetarg odbędzie się dnia 12.09.2019 roku o godz. 10.00 w sali Nr 10 Urzędu Miejskiego w Babimoście.
Wadium w podanej wysokości należy wpłacić w pieniądzu (PLN) na konto BS Siedlec O/ Babimost 97 9660 0007 0000 0941 0200 0003 najpóźniej do 05.09.2019 roku. W tytule przelewu należy wpisać dokładnie kogo dotyczy i numer działki.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od zamknięcia przetargu.
II. Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej:
- dowód wpłaty wadium,
- w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również "pełnomocnictwo" notarialnie poświadczone,
- w przypadku osób prawnych - stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,
- w przypadku wspólników spółki cywilnej - dowody tożsamości wspólników, stosowne pełnomocnictwa.
W przypadku przystąpienia do przetargu jednego ze współmałżonków pozostających w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, zamierzającego nabyć nieruchomość do majątku wspólnego, należy okazać pełnomocnictwo małżonka wyrażające zgodę na udział
w przetargu na nabycie nieruchomości.
III. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Koszty sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowej ponosi Nabywca.
Jeżeli osoba, która wygrała przetarg nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w oznaczonym terminie, przetarg czyni się niebyłym, a wpłacone wadium przechodzi na poczet Gminy.
IV. Sprzedaż nieruchomości następuje w stanie istniejącej infrastruktury, w związku z czym nabywca przejmuje daną nieruchomość
w istniejącym stanie faktycznym i prawnym. Wznowienie punktów granicznych nieruchomości może się odbyć staraniem i na koszt przyszłego nabywcy.
V. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1
i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) minął dnia 17.07.2019 r.
VI. W związku z art. 593 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) zastrzega się prawo odkupu jeżeli nabywca nieruchomości w okresie 2 lat od zawarcia aktu notarialnego nie rozpocznie zabudowy.
VII. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Wszelkie informacje w sprawie przetargu udzielane są w biurze Nr 3 Urzędu Miejskiego w Babimoście lub pod numerem tel. 68 351 38 73.
Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeniowych, w dzienniku "Gazeta Wyborcza", w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugbabimost/oraz na stronie internetowej gminy www.babimost.pl.
Ogłoszenie przetargowe podano do publicznej wiadomości w okresie od 07.08.2019 r. do 12.09.2019 r.
Babimost, dnia 07.08.2019 r.
33939014
drukuj ogłoszenie