Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Bardo ogłasza przetarg ustny na sprzedaz zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Bardo przy ul. Fabrycznej 31

dolnośląskie, Bardo

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Fabryczna 31, Bardo, dolnośląskie
Cena
729 600 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
10-10-2019
Numer ogłoszenia
33939208
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
57-256 Bardo
Ulica
Rynek 2
Osoba kontaktowa
Gmina Bardo

SzczegółyBurmistrz Miasta i Gminy Bardo
Działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji samorządowej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U.
z 2018 r.poz.2204.) ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż z zasobu nieruchomości Gminy Bardo nieruchomości
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o łącznej powierzchni 1.1384 ha
1.Opis nieruchomości:
Nieruchomość zlokalizowana jest w pośredniej strefie miejscowości Bardo przy ulicy Fabrycznej nr 31, na którą składa się działka gruntu nr: 535/5 o powierzchni 0.3408 ha KW numer SW1Z/00056696/3, nr 535/4 o powierzchni 0,2970 ha KW numer SW1Z/00056696/3, nr 535/1, 535/2 o powierzchni 0,3689 ha KW numer SW1Z/00046753/8, nr 252/3, 252/4, 252/5, 252/6, 252/7 o powierzchni 0,1317 ha KW numer SW1Z/00047057/6.
Działka nr 535/5 zabudowana jest budynkiem biurowym i budowlami oraz urządzeniami bazy stacji paliw. Działka, na której zlokalizowane są budowle i urządzenia bazy jest zagospodarowana i ogrodzona jest w części płotem z siatki na słupkach stalowych, w części
w ramach z kształtowników stalowych, od strony frontowej dwie bramy przesuwne z furtką. Działka numer 535/4 o pow.0.2970 ha jest działką niezabudowaną sklasyfikowaną jako RIII b. Działki numer 535/1, 535/2 zabudowane są torami bocznicy kolejowej.
Działki nr 252/3, 252/4, 252/5, 252/6, 252/7 zabudowane są urządzeniami i budowlami bocznicy kolejowej i stanowią własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Bardo do dnia 05.12.2089 r. (opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wnoszona na rzecz Skarbu Państwa, do dnia 31.03 każdego roku, wynosi 598,80 zł).
2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Teren, na którym usytuowana jest nieruchomość, nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bardo zatwierdzone uchwałą Nr XIII/149/99 Rady Miasta
i Gminy Bardo z dnia 17 grudnia 1999 roku określa położenie ww. działek jako strefa II,, Miejska", obszar II B mieszkaniowy, 5 tereny o funkcji gospodarczo przemysłowej.
3.Cena wywoławcza nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego wynosi 729 600,00 zł (słownie: siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset złotych 00/100)
w tym: dla działki 535/5 - cena 503 200,00 zł, dla działki 535/4 - cena 112 500,00 zł, dla działki 535/1 i 535/2 - cena 46 800,00 zł, dla działki nr 252/3 -7 - cena 67 100,00 zł i jest ceną płatną jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.
4.Termin przetargu:
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Bardo, ul. Rynek
nr 2 (sala narad II piętro) dnia 10 października 2019 roku o godz. 11??.
5. Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na konto Urzędu BS o/ Bardo Nr 94 9533 1043 2002 0200 3085 0011 do dnia 3 października 2019 r., które wynosi 73 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100).
Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.
Wadium należy wnieść w pieniądzu na w/w rachunek. Wadium uważa się, za skutecznie wniesione jeżeli w chwili rozpoczęcia przetargu znajduje się na rachunku Gminy wskazanym do wpłaty. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast wadium pozostałym uczestnikom przetargu zwraca
się niezwłocznie po zakończeniu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni
od dnia zakończenia przetargu.
Wadium przepada na rzecz gminy, jeżeli osoba ustalona jako nabywca uchyli się od zawarcia umowy kupna nieruchomości.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie wynoszące 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, osobiście lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa notarialnego.
Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych z ewidencji gruntów.
Nabywca ponosi koszty związane z ewentualnym geodezyjnym okazaniem granicy działki
i koszty przeniesienia prawa własności / notarialne i sądowe /.Nabywca ponadto obowiązany jest do pokrycia wszelkich opłat i należnych podatków. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony w terminie 21 dni od daty zamknięcia przetargu.
Burmistrz Miasta i Gminy Bardo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów.
Bliższych informacji udziela Referat Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy Bardo / pokój nr 5 tel. (074) 8171-478 lub 8171-479/ w.57.
33939208
drukuj ogłoszenie