Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości sprzedaż zabudowaną budynkiem produkcyjnym oraz budynkiem magazynowym działki położne w miejscowości Zajączków, pow. kielecki

świętokrzyskie, Zajączków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Zajączków, świętokrzyskie
Powierzchnia
9 689 m2
Cena
226 020,75 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
27-09-2019
Numer ogłoszenia
33939453
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
25-014 Kielce
Ulica
Żelazna 41/1
Osoba kontaktowa
Biuro Syndyka

SzczegółySYNDYK MASY UPADŁOŚCI OMNISTONE SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM PROWADZONYM PRZEZ SĄD REJONOWY
W KIELCACH, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY SEKCJA DS. UPADŁOŚCIOWYCH
I RESTRUKTURYZACYJNYCH, SYGN. AKT V GUP 98/16

ZAWIADAMIA O SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU
PISEMNEGO OFERTOWEGO NIEOGRANICZONEGO
1) nieruchomości gruntowej niezabudowanej obejmującej działki o numerach ewidencyjnych:
a) 601 (sześćset jeden) o powierzchni 0,5900 ha (pięć tysięcy dziewięćset metrów kwadratowych) położonej w województwie świętokrzyskim, powiecie kieleckim, gminie Piekoszów, miejscowości Zajączków, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1L/00120348/5;
b) 602/2 (sześćset dwa łamane prze dwa) o powierzchni 1,4398 ha (czternaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem metrów kwadratowych), położonej w województwie świętokrzyskim, powiecie kieleckim, gminie Piekoszów, miejscowości Zajączków, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1L/00122474/1;
zwanej dalej "Nieruchomością I" za cenę nie niższą niż 2 132 973,00 PLN (dwa miliony sto trzydzieści dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote) i jest równa 3/4 wartości oszacowania;
2) nieruchomości gruntowej obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 530/4 (pięćset trzydzieści łamane przez cztery) o powierzchni 0,9689 ha (dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć metrów kwadratowych) położonej w województwie świętokrzyskim, powiecie kieleckim, gminie Piekoszów, miejscowości Zajączków, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1L/00053310/9 zabudowanej: (i) budynkiem produkcyjnym o powierzchni użytkowej 420,21 m2; (ii) budynkiem magazynowym o powierzchni użytkowej 200,98 m2;
zwanej dalej "Nieruchomością II" za cenę nie niższą niż 226 020,75 PLN (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dwadzieścia złotych siedemdziesiąt pięć groszy).
Oferent, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, winien złożyć ofertę na piśmie w Sądzie Rejonowym w Kielcach Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce, w zamkniętej i nieprzezroczystej kopercie, na której to kopercie należy podać sygnaturę akt VGUp 98/16 oraz umieścić dopisek: 1) "Oferta na przetarg Nieruchomości I (KI1L/00120348/5 i KI1L/00122474/1) sygn. akt V GUp 98/16" i/lub 2) "Oferta na przetarg Nieruchomości II (KI1L/00053310/9) sygn. akt V GUp 98/16" ze wskazaniem danych oferenta.
Oferty należy składać najpóźniej do dnia 27 września 2019 r.
Oferent, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, zobowiązany jest wpłacić sumę pieniężną stanowiącą wadium w wysokości: 1) 213 297,30 PLN (dwieście trzynaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych trzydzieści groszy) - w przypadku składania oferty na zakup Nieruchomości I; 2) w kwocie 22 602,00 PLN (dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwa złote); w przypadku składania oferty na zakup Nieruchomości II. Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek w banku
Credit Agricole Bank Polska S.A. o numerze 07 1940 1076 3181 4074 0000 0000
Otwarcie ofert nastąpi w sali XXV Sądu Rejonowego w Kielcach,
ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce, w dniu 2 października 2019 r. o godzinie: 1) 12:30 - dotyczy Nieruchomości I, 2) 13:00 dotyczy Nieruchomości II.
Kryterium wyboru oferty stanowi najwyższa cena. Spośród ofert podlegających merytorycznemu rozpoznaniu, syndyk dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, względnie złoży oświadczenie, że nie przyjmuje żadnej ze zgłoszonych ofert. Wybór jest skuteczny po zatwierdzeniu przez Sędziego - komisarza. W przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert pomiędzy którymi różnica zaoferowanej ceny sprzedaży jest równa lub mniejsza niż 15 000,00 PLN (piętnaście tysięcy złotych), nabywca zostanie wyłoniony w drodze licytacji ustnej pomiędzy oferentem, który złożył ofertę z najwyższą ceną sprzedaży oraz oferentami, którzy złożyli oferty z ceną sprzedaży nie niższą niż 15 000,00 PLN (piętnaście tysięcy złotych) od najwyższej zaoferowanej ceny sprzedaży. Cena wywoławcza w takiej licytacji jest równa najwyższej cenie zadeklarowanej w ofertach biorących udział w przetargu. Postąpienie podczas licytacji wynosi 3 000,00 PLN (trzy tysiące złotych) lub wielokrotność tej kwoty.
Szczegółowe warunki przetargu są dostępne na portalu dawro.pl oraz w Biurze Syndyka przy ul. Żelaznej 41/1, 25-014 Kielce, tel. 669 964 621, e-mail: m.gonigroszek@gmail.com.
33939453
drukuj ogłoszenie