Ogłoszenie

Wójt Gminy Żary ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w obr. Sieniawa Żarska, gmina Żary.

mazowieckie, Żary

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Żary, mazowieckie
Cena
13 782 zł
Numer ogłoszenia
33939742
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
68-200 Żary
Ulica
Al. Jana Pawła II 6
Osoba kontaktowa
GMINA ŻARY

SzczegółyWyciąg z ogłoszenia o przetargu

Wójt Gminy Żary
o g ł a s z a
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewidencyjnym działki 638/2 położonej w obrębie Sieniawa Żarska, gmina Żary.
1) Sprzedaży podlega nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Gminy Żary, oznaczona działką Nr 638/2 o pow. 0,0496ha położona w obrębie Sieniawa Żarska.
2) Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 13782,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote 00/100).
3) Wadium - 1700,00 zł.
4) Do ustalonej w wyniku przetargu ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień rozstrzygnięcia przetargu.
5) Dla wyżej opisanej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr ZG1R/00053024/8.
6) Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej odbędzie się w dniu 13 września 2019 r. w sali Nr 106 ( I piętro ) Urzędu Gminy Żary, Aleja Jana Pawła II Nr 6 o godzinie 10:00.
7) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Żary, Aleja Jana Pawła II Nr 6, PKO BP Nr 85 1020 5402 0000 0202 0351 3421 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 9 września 2019 r., wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Gminy Żary, a w przypadku wpłaty w kasie Urzędu Gminy Żary liczy się data wpłaty.
8) Pełny tekst ogłoszenia o przetargu został zamieszczony na stronach internetowych Urzędu Gminy Żary: www.gminazary.pl i www.bip.gminazary.pl, wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i opublikowany w Gazecie Wyborczej.
9) Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Żarach przy Al. Jana Pawła II nr 6, w pokoju Nr 209 (II piętro) lub pod numerem telefonu 68-470 73 28.
33939742
drukuj ogłoszenie