Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wójt Gminy w Dobra ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dobra, gm. Dobra

zachodniopomorskie, Dobra

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Dobra, zachodniopomorskie
Powierzchnia
843 m2
Cena
95 000 zł
Numer ogłoszenia
33940223
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
72-003 Dobra
Ulica
Szczecińska
Osoba kontaktowa
URZĄD GMINY DOBRA

SzczegółyWójt Gminy w Dobra
ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dobra, gm. Dobra oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 1138.
Gmina ogłasza trzeci przetarg na działkę nr 1138 o pow. 0,0843 ha, położoną w Dobrej, cena wywoławcza 95 000,00 zł, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą KW SZ2S/00001636/3.
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 16 kwietnia 2019 r., drugi przetarg odbył się w dniu 25 czerwca 2019 r.
Wykaz nieruchomości został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dobra, w miejscowości Dobra oraz w Gazecie Wyborczej.
Od osiągniętej ceny w przetargu za działki naliczony zostanie podatek VAT.
Działka jest z przyłączami do sieci kanalizacyjnej i energii elektrycznej. W ulicy Przyjaznej sieć gazowa. Planowana sieć wodociągowa w ulicy Przyjaznej.
Na w/w działki brak jest planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra / Uchwała nr III/48/02 Rady Gminy w Dobrej z dnia 30 grudnia 2002r. teren objęty przedmiotową nieruchomością to teren o symbolu B dla którego przewiduje się rozwój funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych.
Trzeci przetarg odbędzie się w dniu 20 września 2019 r. o godzinie 1200 w sali konferencyjnej Wydziału ds. Komunalnych i Inwestycji ul. Graniczna 24a .
Cena gruntu nabywanego na własność osiągnięta w przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 18 września 2019 r. przelewem na konto Urzędu Gminy Dobra ul. Szczecińska 16a Bank PKO BP 46 1020 4795 0000 9602 0331 9589.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Dobra .
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do
pełnych dziesiątek złotych.
Uczestnicy przetargu obowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej:
- dowód wpłaty wadium ,
- dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo, jeżeli uczestnikiem jest osoba fizyczna,
- aktualny odpis z właściwego rejestru i akt założycielski, jeżeli uczestnikiem jest osoba
prawna. Spółki prawa handlowego winny dodatkowo przedłożyć aktualną listę wsporników .
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet zakupu
działki, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone.
Wadium przepada na rzecz Gminy Dobra w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg
wygrał od zawarcia umowy sprzedaży.
Koszty związane z nabyciem tj. wynagrodzenie notariusza, koszty sądowe ponosi kupujący . Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy
Dobra Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji ul. Graniczna 24a pokój nr 7 tel. 091 424-19-73. Ogłoszenie o trzecim przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału ds. Komunalnych i Inwestycji ul. Graniczna 24a oraz umieszczone zostało na stronie bip.dobraszczecinska.pl.
33940223
drukuj ogłoszenie