Ogłoszenie

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości polożonej w miejscowości Trzciana.

mazowieckie, Świlcza

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Świlcza, mazowieckie
Cena
45 000 zł
Numer ogłoszenia
33940924
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
20-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
-
Osoba kontaktowa
GMINA ŚWILCZA

SzczegółyWÓJT GMINY ŚWILCZA
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej
w miejscowości Trzciana
Oznaczenie nieruchomości: 2666 o powierzchni 0,5586 ha, w tym: Lzr-PsIV - 0,0784 ha, PsIV - 0,3946 ha, RIIIb - 0,0856 ha, objęta księgą wieczystą RZ1Z/00074510/3.
Cena wywoławcza: 45 000,00 zł.
Informacja o obciążeniach wpisanych w księdze wieczystej nr RZ1Z/00074510/3.
Dział III - obciążenie nie dotyczy przedmiotowej nieruchomości
Dział IV wolny od wpisów
Opis nieruchomości:
Nieruchomość zlokalizowana jest w terenie z ograniczonym dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej. Na działce posadowiony jest słup energetyczny, przebiega tamtędy napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napięcia. Na nieruchomości zlokalizowana jest studnia kopana.
Kształt działki zwarty, regularny. Najbliższe otoczenie stanowią grunty rolne z rozproszoną zabudową zagrodową. Działka w części zakrzaczona. Dojazd do działki odbywa się drogą gruntową stanowiącą własność Gminy Świlcza.
Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:
Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego a według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza działka leży w terenie oznaczonym symbolem R- tereny rolne z przewagą gleb chronionych wyłączone z zabudowy.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upłynął zgodnie z wywieszonym wykazem dnia 06.08.2019r.
Jednocześnie informuję, że Krajowemu Ośrodkowi działającemu na rzecz Skarbu Państwa przysługuje prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w pieniądzu) w wysokości 5000,00 zł. na rachunek bankowy Gminy Świlcza
Nr 92 9159 1023 2005 5000 0026 0074 w Banku Spółdzielczym w Głogowie Młp. Oddział w Świlczy. W tytule przelewu należy wpisać ,,wadium - działka 2666 Trzciana" w terminie do 17 września 2019r.
Przetarg odbędzie się w dniu 20 września 2019r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Świlcza, sala posiedzeń - parter.
Uczestnicy przetargu mogą zapoznać się z przedmiotem sprzedaży. Informacje można uzyskać w pon. 7:30 - 17:30, wt. - ptk 7:30 - 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168, pokój nr 8, tel.( 17 ) 86-70-124.
Uzyskana w przetargu cena płatna jest przed podpisaniem umowy. Uczestnik dopuszczony do przetargu może działać przez pełnomocnika, który winien posiadać stosowne pełnomocnictwo szczególne do udziału w przetargu imieniem mocodawcy.
Wszystkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca.
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy w terminie ustalonym przez organizatora, wadium przepada na rzecz Gminy Świlcza.
Do sprzedaży nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujące w dniu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po jego zakończeniu nie później niż w terminie 3 dni.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168, oraz opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów i z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko sprzedającemu.
Wójt
( - ) mgr inż. Adam Dziedzic
33940924
drukuj ogłoszenie