Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Olkuszu przy ul. Wspólnej

małopolskie, Olkusz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Olkusz, małopolskie
Powierzchnia
15 743 m2
Cena
629 720 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
22-10-2019
Numer ogłoszenia
33940948
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
20-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-300 Olkusz
Ulica
Rynek 1
Osoba kontaktowa
Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGUBurmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Rynek 1
ogłasza VI przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości składającej się z działek nr : 630/2, 631/2, 632, 633, 617/39 o łącznej pow. 1,8745 ha, położonej w Olkuszu przy ul. Wspólnej ( obręb Pomorzany ) , w granicach Olkuskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, stanowiącej własność Gminy Olkusz, objętej księgami wieczystymi : KR1O/00047850/8, KR1O/00078609/0. W terenie działki te stanowią jeden kompleks gruntów w kształcie wielokąta. Nieruchomość posiada ograniczenia zabudowy związane z przebiegiem sieci : energetycznych zarówno podziemnej linii kablowej jak i naziemnej linii wysokiego napięcia wraz ze strefą oddziaływania oraz kolektora kanalizacji sanitarnej ks800 . Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ul. Wspólnej i sieci infrastruktury technicznej : woda, energia , kanalizacja
Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części
dzielnicy północnej i zachodniej dzielnicy przemysłowej Olkusza przedmiotowa nieruchomość
znajduje się w terenie oznaczonym symbolem " B3.P-U " - opisanym jako: " tereny obiektów
produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej". Ponadto nieruchomość
znajduje się w terenie kategorii " B" przydatności do zabudowy, w przypuszczalnym zasięgu
starego kopalnictwa , w granicy starego kopalnictwa rud srebra i ołowiu, w granicy złoża rud
cynku i ołowiu Olkusz . Przez działki nr : 630/2, 631/2, 633 i 617/39 przebiega napowietrzna
sieć wysokiego napięcia 110 kV ze strefą oddziaływania , co wiąże się z obowiązkiem uzgodnienia zamierzenia inwestycyjnego z administratorem linii napowietrznej.
Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków m. Olkusza, prowadzoną przez Starostę Olkuskiego
działka nr 633 o pow. 0,2120 ha stanowi użytki " LsVI", ( las )
Zgodnie z art. 37a ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach ( Dz. U. z 2015r. poz.
2100 z późn. zm. ), Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje
z mocy prawa prawo pierwokupu tego gruntu.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 843.525,00 zł
( słownie: osiemset czterdzieści trzy tysiące pięćset dwadzieścia pięć złotych ). Sprzedaż opodatkowana podatkiem VAT ( 23% ). Postąpienie ceny nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 168.705,00 zł do dnia 17.10.2019r. włącznie na konto Urzędu w Banku Pekao S.A. O/Olkusz nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878.
Przetarg odbędzie się w dniu 22 października 2019r. o godz. 11.00
w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu , pok. 112.
Pełny tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu obok pok. 207, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu www.umig.olkusz.plw dziale Nieruchomości , portalu internetowym : www.olkusz.otodom.ploraz www.bipmalopolska.pl/umigolkusz w dziale: Zamówienia publiczne i ogłoszenia, ogłoszenia różne.
Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydz. Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, pok. 317 , telefon (32) 6260167.
33940948
drukuj ogłoszenie