Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Lęborka ogłasza przetarg ustny na sprzedaż lokalu handlowo-usługowego, położonego na terenie Centrum Handlowego w Lęborku przy ul. Handlowej 1

pomorskie, Lębork

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Handlowa 1, Lębork, pomorskie
Powierzchnia
39 m2
Cena
100 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
24-09-2019
Numer ogłoszenia
33941135
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
20-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
84-300 Lębork
Ulica
Armii Krajowej 14
Osoba kontaktowa
Gmina Miasto Lębork

SzczegółyBurmistrz Miasta Lęborka
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż lokalu handlowo - usługowego nr 1 A, przy ul. Handlowej 1 o innym niż mieszkalne przeznaczeniu położonego na terenie Centrum Handlowego w Lęborku. Sprzedaż nieruchomości nastąpi poprzez wyodrębnienie lokalu wraz ze sprzedażą przynależnego udziału w gruncie i częściach wspólnych budynku.
Przedmiotem sprzedaży jest lokal o powierzchni użytkowej 39 m ? oraz udziałem wynoszącym 59/1000 części w nieruchomości wspólnej, obliczonym jako stosunek powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z powierzchnią wszystkich pomieszczeń przynależnych ,znajdujących się w budynku i pozostałych budynków wchodzących w skład nieruchomości- stanowiącej działkę nr 771/4, o powierzchni 912 m ?, obręb 7 miasta Lęborka, uregulowaną w księdze wieczystej nr SL1L/00042082/7.
Na nieruchomości wspólnej znajduje się utwardzenie terenu oraz sieć odwadniająca teren - kanalizacja deszczowa, które stanowią własność Sprzedawcy w odpowiednim udziale.
Nieruchomość zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie ulic Al. Niepodległości, Węgrzynowicza, Marcinkowskiego, Zwycięstwa w mieście Lęborku, zatwierdzoną uchwałą Rady Miejskiej w Lęborku Nr V/39/2007 z dnia 1 marca 2007 r. , ze zm. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r, poz. 1722), położona przy ul. Handlowej 1, znajduje się na terenie elementarnym 10.UU.08 o podstawowym przeznaczeniu terenu: tereny zabudowy usługowej.
Nieruchomość obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym - bezterminową i nieodpłatną służebnością opisaną w akcie notarialnym Repertorium "A" Nr 3026/2010 z dnia 22.10.2010 r tj. przesyłu na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o w Lęborku. Urządzenia i sieci znajdujące się na nieruchomości, których służebności dotyczą, stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności przedsiębiorstwa.
Cena wywoławcza wynosi - 100 000,00 zł
Wylicytowana cena nabycia nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ppkt. a w związku z art. 29 a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji w wysokości 280,29 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt i 29/100 złotych), plus koszt ogłoszenia prasowego.
Cena osiągnięta w przetargu oraz koszt dokumentacji podlegają zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej
Podłączenie do urządzeń infrastruktury technicznej nastąpi na koszt nabywcy po uzgodnieniu i na warunkach ustalonych z właścicielami sieci.
Nieruchomość położona przy ul. Handlowa 1/1A posiada świadectwo charakterystyki energetycznej.
Przetarg odbędzie się w dniu 24.09.2019 r o godz.10.00 w Sali nr 101 Urzędu Miejskiego przy ul. Armii Krajowej 14.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości - 10 000,00 zł.
Wadium w pieniądzu (z oznaczeniem numeru pawilonu handlowo - usługowego), można wpłacać nie później niż do dnia 19 sierpnia 2019 r. ,w Punkcie Kasowym w Urzędzie Miejskim w Lęborku czynnym w godz. 7.30- 14.00; na rachunek bankowy Gminy Miasto Lębork Nr 21 1240 1268 1111 0010 8729 0508 w Banku Polska Kasa Opieki SA w Lęborku lub przelewem na wyżej wskazany rachunek bankowy.
W razie wpłaty wadium przelewem na rachunek bankowy, środki pieniężne muszą zostać zaksięgowane na w/w rachunek bankowy najpóźniej w dniu 19 sierpnia 2019 r pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty nie został spełniony.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oznacza, że uczestnik zapoznał się ze stanem nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu.
Do przetargu dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w ustalonej wysokości w wyznaczonym terminie, stawią się na przetarg osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub innej formie z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza, a w przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargu, przedłożą komisji przetargowej dowody stwierdzające tożsamość.
W przypadku małżonków, którzy nabywać będą nieruchomość do majątku wspólnego do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (niekoniecznie w formie aktu notarialnego) drugiego małżonka, zawierającym dodatkowo zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj.Dz.U.z 2014r. poz.1380).
Uczestnikom przetargu, którzy nie zostali dopuszczeni do przetargu lub nie brali udziału w licytacji, a także nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone w dniu 25 września 2019 r Banku PKO S.A lub przelewem do dnia 27 września 2019 r na wskazane konto.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie do umowy notarialnej organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Gmina Miasto Lębork jako organizator przetargu obliguje nabywcę do zawarcia umowy notarialnej w Kancelarii Notarialnej na terenie miasta Lębork.
Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty wpisów wieczysto-księgowych obciążają nabywcę.
Granice nieruchomości objętej przetargiem nabywca przyjmuje wg stanu przedstawionego na wyrysie z mapy katastralnej, a stan nieruchomości wg stanu na gruncie, a także zgodny z rysunkiem mapy zasadniczej. Koszty związane z ewentualnym okazaniem granic geodezyjnych nieruchomości, w tym również wznowieniem znaków granicznych ponosi w całości nabywca nieruchomości.
Dokumentacja dotycząca przedmiotu przetargu znajduje się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami na I piętrze UM (pokój 119) i jest do wglądu w godz. 8.00 - 15.00 tel. 059 8 637 730.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej UM Lębork www.wybierzlebork.pl, Biuletynie Informacji Publicznej UM Lębork oraz na tablicach ogłoszeń UM Lębork (parter i I piętro).
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów. Burmistrz Miasta Lęborka poda do publicznej wiadomości informację o odwołaniu z podaniem uzasadnionej przyczyny.
Burmistrz Miasta Lębork
Witold Namyślak
33941135
drukuj ogłoszenie