Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Knurów informuje o pierwszym przetargu ustnym na sprzedaż działki nr 3574/25 położonej w Knurowie przy ul. Tęczowej.

mazowieckie, Knurów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Knurów, mazowieckie
Cena
157 770 zł
Numer ogłoszenia
33941194
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
44-190 Knurów
Ulica
Dr. Floriana Ogana 5
Osoba kontaktowa
GMINA KNURÓW

SzczegółyOgłoszenie
Prezydent Miasta Knurów informuje, że w dniu 18.09.2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5 w sali narad (II piętro) przeprowadzony zostanie pierwszy
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 3574/25 położonej w Knurowie przy
ul. Tęczowej z przeznaczeniem pod budowę budynku jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej z możliwością wbudowanych usług nieuciążliwych.
I. Przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego jest sprzedaż prawa własności nw. niezabudowanej nieruchomości o pow. 0,0924 ha stanowiącej własność Gminy Knurów z przeznaczeniem pod budowę budynku jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej z możliwością wbudowanych usług nieuciążliwych, położonej w Knurowie przy ul. Tęczowej zapisanej w operacie ewidencji gruntów: m. Knurów, obręb Knurów, arkusz mapy 6, dla której w Sądzie Rejonowym w Gliwicach prowadzona jest księga wieczysta nr GL1G/00128867/5.
Nieruchomość posiada kształt trapezu z niewielkim spadem w kierunku południowym. Posiada dostęp do drogi publicznej oraz do sieci wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, telekomunikacyjnej, które przebiegają wzdłuż ul. Jęczmiennej i 1 Maja.
Do końca 2019 r. Gmina Knurów wykona w drodze dojazdowej, którą stanowi działka 3574/1 - sieć kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej i sieć wodociągową.
II. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5 w sali narad na II piętrze, w nw. terminie:
LpNr działkiCena wywoławczaWysokość wadiumGodzina przetargu
1.3574/25157.770,00 zł7.900,00 zł11.00
Do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.
III. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, które:
a) dostarczą wymagane dokumenty w kopercie z dopiskiem "przetarg na sprzedaż działki nr ..." do dnia 16.09.2019 r. do Biura Podawczego Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5 - tj.:
pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z podaniem imienia, nazwiska, numeru kontaktowego wraz ze wskazaniem numeru działki;
pisemną informację o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium;
pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu oraz z warunkami przetargowymi i że przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
w przypadku podmiotów zagranicznych lub cudzoziemców wymagane jest zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości;
w przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości lub złożenie oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenie dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej. Własnoręczność podpisu na oświadczeniu powinna być potwierdzona notarialnie albo oświadczenie należy podpisać w obecności pracownika Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Knurów;
b) wpłacą wadium w pieniądzu w PLN (polskich złotych) do 16.09.2019 r. w wysokości wskazanej w powyższej tabeli na konto Urzędu Miasta Knurów nr konta: 39 1560 1081 2121 0517 3581 0025
z dopiskiem "wadium - dot. działki nr .........." Za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Knurów;
c) dodatkowo przedłożą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: dowód wpłaty wadium.
Ogłoszenie oraz szczegółowe warunki przetargowe zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Knurów ul. dr. Floriana Ogana 5. Ponadto informacje o przetargu zostały zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.knurow.bip.info.pl. Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, tel. 32 339-22-29.
33941194
drukuj ogłoszenie