Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Jagowie nr 19.

mazowieckie, Zenonów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Zenonów, mazowieckie
Powierzchnia
2 678 m2
Cena
7 315,2 zł
Numer ogłoszenia
33941283
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
20-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-624 Zenonów
Ulica
Zenonów 52
Osoba kontaktowa
RENATA WALKOWSKA W UPADŁOSCI

SzczegółySyndyk masy upadłości Renaty Walkowskiej ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki
udziału 2/16 do prawa własności nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę nr 243/1 o powierzchni 0,2678 ha, położonej w Jagowie nr 19, opisanej w księdze wieczystej SZ1C/00029429/9 - cena wywoławcza udziału wynosi 7.315,20 PLN, co stanowi 90% wartości oszacowania.
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty zakupu, zawierającej:
a. ofertę kupna, którą należy dostarczyć do 16.09.2019 r. pod adresem: syndyk masy upadłości Marek Ratuszyński ul. Wrzosowa 17, 26-600 Radom. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy podać sygnaturę akt - V GUp 40/16 - i umieścić dane oferenta oraz dopisek: "Przetarg na zakup udziału w nieruchomości. Nie otwierać".
b. Dowód wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić na nw. rachunek masy upadłości w banku PKO BP SA:
69 1020 4317 0000 5402 0393 4809
z zaznaczeniem "wadium na przetarg V GUp 40/16".
W razie nieuiszczenia wadium oferta nie zostanie rozpatrzona.
2. Pisemna oferta - pod rygorem jej odrzucenia - powinna zawierać:
a. oznaczenie oferenta (imię, nazwisko i adres albo pełną nazwę i siedzibę, NIP),
b. podpis lub podpisy osób, umocowanych do reprezentacji oferenta i potwierdzenie należytej reprezentacji,
c. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami i regulaminem przetargu i akceptuje je bez zastrzeżeń,
d. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu, przyjmuje go bez zastrzeżeń i nie będzie z tego tytułu wnosić roszczeń w przyszłości,
e. ewentualną uchwałę wymaganą na podstawie art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych,
f. dowód wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto masy upadłości,
g. zobowiązanie się oferenta do pokrycia wszelkich opłat, związanych z przeniesieniem prawa własności,
h. promesę MSWiA dla oferentów zagranicznych, którzy mają obowiązek uzyskać zezwolenie na zakup nieruchomości,
i. oferowaną cenę nabycia oznaczoną kwotowo, nie niższą niż cena wywoławcza.
3. Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym 23.09.2019 r. w lokalu pod adresem, wskazanym w punkcie 1a.
4. Cena wywoławcza udziałów w nieruchomościach została określona w nagłówku.
5. Wadium ulegnie przepadkowi, jeżeli uczestnik, który zaproponuje najwyższą cenę i jego oferta zostanie zatwierdzona przez Sędziego Komisarza, uchyli się od zawarcia umowy.
6. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po uiszczeniu całej ceny, potwierdzonej na koncie bankowym masy upadłości, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego Komisarza.
7. Dopuszcza się przeprowadzenie licytacji ustnej w przypadku, gdy kilku oferentów zaoferuje taką samą cenę lub zbliżoną cenę (jeżeli różnica w ofertach wynosi do 5% ceny wywoławczej). W przypadku licytacji ustnej wysokość postąpienia ustala syndyk.
8. Rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu sprzedaży zostaje wyłączona.
9. Syndyk zastrzega sobie - w każdym czasie i bez podania przyczyn - prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub unieważnienia przetargu w części lub w całości.
10. Regulamin przetargu oraz operaty szacunkowe są udostępnione do wglądu w aktach sprawy V GUp 40/16 w Sądzie Rejonowym w Radomiu V Wydziale Gospodarczym przy ul. Warszawskiej 1 lub u syndyka po wcześniejszym umówieniu terminu pod telefonem 602 245 924.
11. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu syndyka 602 245 924.
33941283
drukuj ogłoszenie