Ogłoszenie

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Ustce przy ul. Marynarki Polskiej 46

pomorskie, Ustka

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, Ustka, pomorskie
Powierzchnia
32,5 m2
Cena
120 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
27-09-2019
Numer ogłoszenia
33941694
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
22-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
---
Ulica
---

SzczegółyWyciąg z ogłoszenia o przetargu
Burmistrz Miasta Ustka
Działając na podstawie: art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.), § 3 i § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490 ze zm.).
ogłasza I (pierwszy) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Miasta Ustka, położonej w Ustce:
1) lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni 32,50 m2 przy ul. Marynarki Polskiej 46 wraz z udziałem wynoszącym 149/1000 w części w nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona nr działek 155/4 i 155/7, KW SL1S/00053350/3.
Cena wywoławcza nieruchomości: 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)
Wadium wynosi: 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100)
Proponowane minimalne postąpienie: 1.200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100)
Przetarg odbędzie się w dniu 27 września 2019r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Ustka przy ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 w sali konferencyjnej nr 101.
2) lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni 21,99 m2 przy ul. Marynarki Polskiej 67 wraz z udziałem wynoszącym 102/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 184/3, KW SL1S/00050200/6.
Cena wywoławcza nieruchomości: 88.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100)
Wadium wynosi: 8.800,00 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset złotych 00/100)
Proponowane minimalne postąpienie: 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)
Przetarg odbędzie się w dniu 27 września 2019r. o godz. 1100 w Urzędzie Miasta Ustka przy ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 w sali konferencyjnej nr 101.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargach jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza, z oznaczeniem nieruchomości, przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ustka nr 56 9315 0004 0000 6712 2000 0010, prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Ustce, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 24 września 2019r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Ustka, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.
Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Ustka.
Szczegółowe informacje o przetargach można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, pok. nr 303, tel. 59 8154 336.
Całą treść ogłoszenia umieszczono na stronie internetowej www.ustka.plw Menu: Dla inwestorów, Nieruchomości na sprzedaż; w BIP Ogłoszenia, Nieruchomości oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń (2 piętro) Urzędu Miasta Ustka.
33941694
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: