Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Gniezna ogłasza I prztarg na przedaż nieruchomości położonej w Gnieźnie przy ulicy Osiniec.

wielkopolskie, Gniezno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Gniezno, wielkopolskie
Powierzchnia
5 090 m2
Cena
500 000 zł
Numer ogłoszenia
33941697
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
62-200 Gniezno
Ulica
Lecha 6
Osoba kontaktowa
URZĄD MIEJSKI W GNIEŹNIE

SzczegółyPrezydent Miasta Gniezna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gnieźnie przy ulicy Osiniec,
w granicach Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
WM.GM.6840.33.2019
I. Dane dotyczące przedmiotu przetargu:
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, położona w Gnieźnie
przy ul. Osiniec, oznaczona geodezyjnie jako działka numer 3/2 na arkuszu 70
o powierzchni 5090 m?, stanowiąca własność Miasta Gniezna, dla której Sąd Rejonowy w Gnieźnie prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem PO1G/00031848/7.
Nieruchomość położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zainwestowanych, jak i terenów
w początkowej fazie procesu inwestycyjnego w ramach Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko - słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej, przedmiotowa nieruchomość została objęta statusem Kostrzyńsko -Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r . o specjalnych strefach ekonomicznych
(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 482) Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S. A. przysługuje prawo pierwokupu w zakresie prawa własności położonych na obszarze strefy nieruchomości.
Nieruchomość posiada dostęp do drogi o nawierzchni asfaltowej, urządzonej.
Dostęp do działki wymaga realizacji wjazdu.
Działka jest nieuzbrojona. W sąsiedztwie ulicy Cegielskiego znajdują się następujące sieci uzbrojenia: energetyczna, wodociągowa, gazowa, kanalizacyjna. Infrastrukturę techniczną niezbędną
do funkcjonowania planowanych obiektów nabywca wykona we własnym zakresie i na własny koszt na warunkach określonych przez dysponentów poszczególnych sieci.
Na działce występuje sieć wodociągowa PVC ?110 mm. Dla ww. wyznacza się pas ochronny
o szerokości po 1,5 m z obu stron rurociągu, licząc od jego osi. Wymaga to uregulowania w postaci w postaci ustanowienia nieodpłatnej, na czas nieokreślony służebności przesyłu polegającej na prawie posadowienia nieruchomości obciążonej przewodów i urządzeń wodociągowych w pasie gruntu
o szerokości po 1,5 m z obu stron rurociągu, licząc od jego osi, a także na prawie wstępu, przechodu, przejazdu, swobodnego całodobowego dostępu do tych urządzeń, w celu wykonania czynności związanych z ich posadowieniem, konserwacją i modernizacją, a także w celu przyłączenia nowych odbiorców oraz prawie wykonywania wykopów i przekopów przez tę nieruchomość w wyżej wymienionych celach.
W ramach ustanowionej służebności zabrania się nie nieruchomości posadowienia jakichkolwiek budynków w pobliżu przebiegających przez nieruchomość urządzeń wodociągowych - należy uwzględnić konieczność zachowania odległości min 1,5 m od osi przewodów wodociągowych do linii rzutu ławy fundamentowej budynku lub do linii zabudowy na podkładzie geodezyjnym (w przypadku braku ławy fundamentowej). Dodatkowo w pasie o szerokości 1,5 m od osi przewodów wodociągowych zabrania się dokonywania nasadzeń drzew i krzewów.
Przy zachowaniu obecnej głębokości ww. urządzeń bezpośrednio nad rurociągiem odbywać się może ruch pojazdów, a także zlokalizowane mogą zostać miejsca postojowe dla samochodów.
Przedmiotowa nieruchomość jest zlokalizowana na terenie objętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXV/358/2002 Rady Miasta Gniezna z dnia 26.04.2002 r. Zgodnie z ustaleniami planu działka nr 3/2 przeznaczona jest w części pod teren zabudowy usługowo - przemysłowej - symbol planu "PU" , w części pod teren zieleni - symbol planu "Z" oraz w niewielkim fragmencie pod komunikację publiczną klasy zbiorczej - symbol planu "X3KZ".
W dziale III ( obciążenia i ograniczenia) wpisana jest służebność gruntowa zgodnie z pkt.
1 postanowienia Sądu Rejonowego w Gnieźnie z 17.02.2003 r. I Ns1137/02 na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości KW 7341 i 19308 obciążające działki nr 3 i 4. Ponieważ dojazd
do nieruchomości następuje drogami publicznymi, służebność jest obecnie bezprzedmiotowa. Wpisana jest służebność przesyłu ustanowiona za wynagrodzeniem w związku z lokalizacją urządzeń i budową linii energetycznej nn 0,4 kv polegającą na prawie przechodu i przejazdu, budowy i korzystania z nieruchomości obciążonej oraz ograniczeniu uprawnień właściciela w korzystaniu z nieruchomości - działki 4/25 na rzecz ENEA Operator Spółka z o.o. Wpisana jest służebność przesyłu ustanowiona za wynagrodzeniem w związku z lokalizacją urządzeń i budową kablowej linii energetycznej nn 0,4 kv polegająca na prawie przechodu i przejazdu, budowy i korzystania z nieruchomości obciążonej oraz ograniczeniu uprawnień właściciela w korzystaniu z nieruchomości - stosownie do treści § 3 aktu ustanowienia służebności przesyłu - działki nr 4/25 i 11/1, na rzecz Enea Operator
Spółka z o.o.
W dziale IV (hipoteki) księgi wieczystej brak jest jakichkolwiek wpisów, na przedmiotowej nieruchomości nie ciążą żadne ograniczenia ani inne ograniczone prawa rzeczowe ustanowione na rzecz osób trzecich.
II. Miejsce i termin przetargu.
Przetarg odbędzie się w dniu 29 października 2019 r. o godz: 10:00 w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie w sali nr 9.
III. Wartość, cena wywoławcza, wadium :
Cena wywoławcza równa jest wartości rynkowej działki i wynosi: 500 000,00 zł.
Do ceny sprzedaży doliczony będzie obowiązujący podatek VAT.
Wadium należy wnieść w pieniądzu, wysokość wadium wynosi: 100 000,00 zł.
Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, nr: 07 9065 0006 0000 0000 6956 0009, w Banku Spółdzielczym w Gnieźnie z takim wyprzedzeniem, aby
w dniu 24 października 2019 roku środki znajdowały się na tym koncie. Na przelewie należy wpisać "Wadium - sprzedaż działka 3/2 ul. Osiniec". Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom zwraca się wadium na wskazany przez uczestnika rachunek bankowy nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
IV. Warunki przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które:
- w terminie wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości;
- przedłożą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: dowód wniesienia wadium,
w przypadku osób fizycznych dowód tożsamości, w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi
do rejestrów aktualny wpis z właściwego rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot;
- oświadczą, że dokonały wizji lokalnej w terenie oraz zdobyły konieczne informacje
o przedmiocie przetargu i zapoznały się z warunkami przetargu;
- oświadczą, że zapoznały się z procedurą uzyskania decyzji o wsparciu inwestycji w związku z planowaną realizacją nowej inwestycji, spełniającej kryteria jakościowe i ilościowe w ramach działalności gospodarczej niewyłączonej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o wspieraniu nowych inwestycji , w granicach Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
w Podstrefie Gniezno;
- Nabywca zobowiązany jest do zawarcia warunkowej umowy sprzedaży w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu;
- umowa przenosząca własność zostanie zawarta po otrzymaniu przez Miasto Gniezno od Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S. A. pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od wykonania prawa pierwokupu.
- Prezydent Miasta Gniezna może odwołać przetarg z ważnych powodów, niezwłocznie podając informacje o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, ogłoszenie w prasie, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, podając przyczynę odwołania przetargu.
V. Publikacja:
Ogłoszenie o przetargu podlega wywieszeniu na okres 60 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gnieźnie oraz ukazuje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gnieźnie. Informację o ogłoszeniu przetargu podaje się
do publicznej wiadomości przez zamieszczenie ogłoszenia w prasie codziennej ogólnokrajowej.
Szczegółowych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie, Wydział Majątku Miasta, Referat Gospodarowania Majątkiem Miasta, tel. 61 426 04 91.
33941697
drukuj ogłoszenie